Χώρα:Σλοβενία | Κόμμα: Slovenska ljudska stranka (SI)

:

  • Μέλος - Slovenska ljudska stranka
  • Μέλος - Σερβία
  • Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Τουρκία
  • Αναπληρωτής - Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων
  • Αναπληρωτής - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 09E246 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09026 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex