Χώρα:Βουλγαρία | Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)

My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
  • Μέλος - Citizens for European Development of Bulgaria
  • Μέλος - AKE
  • Μέλος - Αναφορές
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Euronest
  • Αναπληρωτής - Κορεατική Χερσόνησο
  • Αναπληρωτής - Νομικά Θέματα

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 08F167 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09004 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ