Χώρα:Βουλγαρία | Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)

:

  • Μέλος - Citizens for European Development of Bulgaria
  • Μέλος - Κεντρική Ασία, Μογγολία
  • Μέλος - Νομικά Θέματα
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ιράκ
  • Αναπληρωτής - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
  • Αναπληρωτής - Τρομοκρατία
  • Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 08F247 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T11026 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex