My Positions in Parliament:

  • Πρόεδρος - Αναφορές
  • Μέλος - Partido Popular
  • Μέλος - Κίνα
  • Μέλος - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων
  • Μέλος - Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρώτρια - Ηνωμένες Πολιτείες

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ
  • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 10E101 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T06023 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ