Χώρα:Ρουμανία | Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)

My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  • Μέλος - Partidul Naţional Liberal
  • Μέλος - Eurolat
  • Μέλος - Mercosur
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Νομικά Θέματα
  • Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 11E158 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T13029 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ