Χώρα:Γερμανία | Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)

My Positions in Parliament:

 • Αντιπρόεδρος - Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA)
 • Συντονιστής - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
 • Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες
 • Μέλος - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Ένωση για τη Μεσόγειο
 • Αναπληρωτής - Ισραήλ
 • Αναπληρωτής - Πολιτισμός και Παιδεία

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 15E154 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T11065 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ