Χώρα:Γερμανία | Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)

:

 • Πρόεδρος - Ηνωμένες Πολιτείες
 • Αντιπρόεδρος - Ασφάλεια και Άμυνα
 • Συντονιστής - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
 • Μέλος - Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA)
 • Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Μέλος - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
 • Μέλος - Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Κορεατική Χερσόνησο
 • Αναπληρωτής - Τρομοκρατία
 • Αναπληρωτής - Εξωτερικές Υποθέσεις

:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 15E264 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10007 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex