Χώρα:Δανία | Κόμμα: Det Konservative Folkeparti (DK)

:

  • Μέλος - Det Konservative Folkeparti
  • Μέλος - Κίνα
  • Μέλος - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ηνωμένες Πολιτείες
  • Αναπληρωτής - Διεθνές Εμπόριο

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

BRU:


ASP 14E201 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09028 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex