Χώρα:Γερμανία | Κόμμα: Christlich Demokratische Union Deutschlands (DE)

My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
  • Συντονιστής - Νομικά Θέματα
  • Μέλος - Christlich Demokratische Union Deutschlands
  • Μέλος - Νομικά Θέματα
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Νότια Ασία
  • Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 15E146 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T11087 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ