Χώρα:Βουλγαρία | Κόμμα: Citizens for European Development of Bulgaria (BG)

:

 • Συντονιστής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Μέλος - Citizens for European Development of Bulgaria
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Κεντρική Αμερική
 • Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Mercosur
 • Αναπληρωτής - Βραζιλία
 • Αναπληρωτής - Έλεγχος του Προϋπολογισμού
 • Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί

:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 08F259 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T11047 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex