Χώρα:Πορτογαλία | Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)

My Positions in Parliament:

  • Μέλος - Partido Social Democrata
  • Μέλος - AKE
  • Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Νότιος Αφρική
  • Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


SPINELLI 08E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T09078 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ