Χώρα:Βουλγαρία | Κόμμα: Union of Democratic Forces

My Positions in Parliament:

  • Μέλος - Union of Democratic Forces
  • Μέλος - Βόρεια Μακεδονία
  • Μέλος - Εξωτερικές Υποθέσεις
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Euronest
  • Αναπληρωτής - Μολδαβία
  • Αναπληρωτής - Συνταγματικές Υποθέσεις
  • Αναπληρωτής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


SPINELLI 08F136 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T09008 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ