Προϋπολογισμός που λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ

Οι προτεραιότητές μας για τον προϋπολογισμό είναι πολύ σαφείς: τόνωση της ανταγωνιστικότητας, προστασία των ευάλωτων ομάδων, ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της ΕΕ, σταθεροποίηση της άμεσης γειτονίας και διασφάλιση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και με τρόπους που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των κοινωνιών και του πλανήτη μας.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ έχει επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στους πολίτες της ΕΕ και του ρόλου της στη διαχείριση των πόρων της ΕΕ. Εν τέλει, η δομή και το ποσό του προϋπολογισμού της ΕΕ επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των ανθρώπων.

Συνεπώς, πιστεύουμε ότι προτεραιότητα κάθε προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να αποτελούν οι ευρωπαίοι πολίτες, καθώς οι ζωές τους επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να δαπανήσουμε πόρους. Έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές: πρέπει να δώσουμε στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα με την οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι νέοι μας, καθώς και να δώσουμε τα μέσα στους νέους μας για να αντικρύζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα των δαπανών της ΕΕ και ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ, και όχι να κατευθύνεται από εθνικά συμφέροντα. Για τον σκοπό αυτό, υποστηρίζουμε ένα σύστημα ιδίων πόρων για την ΕΕ, περιορίζοντας τις αποκλείσεις μεταξύ του μεριδίου των εθνικών συνεισφορών στο Συμβούλιο.

Επιπλέον, πιστεύουμε επίσης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του διαλόγου με τους πολίτες, καθώς και για τη δημιουργία μεγαλύτερων συνεργειών με τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ