Προώθηση της συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης

Η επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την αξιολόγηση των επιπτώσεων άλλων πολιτικών της ΕΕ στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επένδυση των δημόσιων πόρων, καθώς και για τον συντονισμό των διαρθρωτικών μέσων της ΕΕ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει την πολιτική συνοχής, ως διαρθρωτική πολιτική για την προώθηση της ανάπτυξης- συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής-σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και ως βασικό μέσο της ΕΕ για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Πρόκειται για πολιτική που εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αμβλύνοντας τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Πρόκειται επίσης για πολιτική που αφορά το πραγματικό κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, με στόχο την εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Διαδραματίσαμε ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Η πολιτική υποστηρίζει ένθερμα τη θεματική συγκέντρωση, μέσω της οποίας οι επενδύσεις εστιάζονται σε συγκεκριμένους σκοπούς και προτεραιότητες που αντιστοιχούν σε δείκτες επιδόσεων και στόχους ειδικά καθορισμένους για το κάθε θέμα, καθιστώντας την πολιτική συνοχής μια πολιτική που στοχεύει στις επιδόσεις.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ