Καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων

Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται σωστά. Προβαίνει στην εξέταση των περιπτώσεων απάτης και ατασθαλιών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, και προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και δίωξη αυτών των περιπτώσεων. Είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των λογαριασμών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πιστεύουμε σε μια προσέγγιση κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, η οποία εξασφαλίζει καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων, μέσω της προώθησης των προτεραιοτήτων και των πολιτικών της ΕΕ, ώστε η Ένωση να ανταποκρίνεται καλύτερα σε συνθήκες κρίσης. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων προϋποθέτει τη χάραξη στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων, τον καθορισμό αξιόπιστων μέτρων για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων και την εξεύρεση κατάλληλων δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών και των πολιτικών επιπέδων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για ισχυρότερα κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν σωστά τα κονδύλια της ΕΕ, καθώς και για ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι περισσότερο συνεκτικά. Θέλουμε επίσης απλούστευση του προϋπολογισμού, ευελιξία, έλεγχο και αξιολόγηση, παράλληλα με μια ρεαλιστική προσέγγιση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και μια στενότερη σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ