Απλοποιημένη και βιώσιμη αλιεία

Η πολιτική αλιείας πρέπει να βρει έναν συμβιβασμό μεταξύ των συμφερόντων πολλών  ενδιαφερόμενων μερών, προασπίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών αποθεμάτων, τα μέσα βιοπορισμού των αλιέων και το μέλλον των βιομηχανιών και των παράκτιων κοινοτήτων που συνδέονται με την αλιεία.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ προστάτευσε τα μέσα βιοπορισμού των αλιέων της Βόρειας Θάλασσας, υποστηρίζοντας ένα πλαίσιο κανόνων που παρέχει τη δυνατότητα βιώσιμης αλιείας στο συγκεκριμένο μέρος. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για νέους κανόνες που απλοποιούν τις μεθόδους αλίευσης, ενώ προσαρμόσαμε ταυτόχρονα μεθόδους στις ειδικές ανάγκες κάθε τύπου αλιεύματος, προσφέροντας ευελιξία στον κλάδο, διατηρώντας συγχρόνως τον κύριο στόχο του: τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ