Περισσότερες επενδύσεις και λιγότερη ρύπανση

Στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής βρίσκεται η χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές, τις οδικές, τις εσωτερικές πλωτές, τις θαλάσσιες και τις εναέριες μεταφορές.  Η δράση της εκτείνεται σε διάφορους τομείς, από τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως την ανάπτυξη των υποδομών των διευρωπαϊκών δικτύων. Ασχολείται επίσης με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Θα συνεχίσουμε να ζητούμε μετ’ επιτάσεως αυστηρότερη παρακολούθηση και αυστηρότερους ελέγχους για να εξασφαλίσουμε ασφαλέστερη κινητικότητα σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Στηρίζουμε επίσης τα καθαρότερα μέσα μεταφοράς που ρυπαίνουν λιγότερο και δεν επιδεινώνουν τόσο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε καθαρότερες μεταφορές απαιτούνται επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και η προώθηση προτύπων σε επίπεδο ΕΕ.

Οι επιτυχίες μας ήταν πολλές. Το 2011 εγκρίναμε σημαντικά μέτρα όσον αφορά το πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια, μεταξύ των οποίων, και το μέτρο για την υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος υπενθύμισης πρόσδεσης της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Η πρωτοβουλία μας DiscoverEU έχει ήδη προσφέρει σε 15.000 νέους, ηλικίας 18 ετών, δωρεάν εισιτήρια, προκειμένου να ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή ήπειρο με το τρένο. Και, χάρη στις προσπάθειές μας, θεσπίστηκαν νέοι κανόνες για τη στήριξη και την αποζημίωση των επιβατών που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις.

Όμως πρέπει να γίνουν περισσότερα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει όλα τα έργα της ΕΕ που στοχεύουν στη μετάβαση σε ευφυέστερες και πιο διασυνδεδεμένες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), το οποίο χρηματοδοτεί έργα οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εσωτερικών πλωτών και εναέριων μεταφορών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ