Προώθηση της απασχόλησης, της συμμετοχής και της κινητικότητας των νέων

Ασχολείται, μεταξύ άλλων, και με την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων), την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων και τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας και την αγορά εργασίας (με εξαίρεση τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών).

Στην πράξη, η επιτροπή αυτή δίνει προτεραιότητα στις δράσεις μας για την τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων, τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων.

Έχουμε κάνει ορισμένα σημαντικά βήματα. Αγωνιζόμαστε προκειμένου να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για όλες τις πολιτικές που αφορούν τους νέους, είτε αυτές αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, είτε προγράμματα για τη νεολαία (όπως το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ και το Erasmus +).

Θεωρούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, εάν επιθυμούμε να προσφέρουμε στους νέους της Ευρώπης καλύτερες προοπτικές και να οικοδομήσουμε μια πιο δυναμική, καινοτόμο και ανταγωνιστική οικονομία. Εργαζόμαστε εντατικά για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ