Οι ανησυχίες των πολιτών στο επίκεντρο

Η επιτροπή ασχολείται και με τη βελτίωση των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Εποπτεύει την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ και αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της. Τέλος, η επιτροπή είναι αρμόδια για τις διοργανικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, για τις συμφωνίες που διέπουν τις σχέσεις αυτές, καθώς και για τις θεσμικές επιπτώσεις της διεύρυνσης ή, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, της αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την ΕΕ.

Η επιτροπή αυτή μεριμνά και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ευρώπη, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ανησυχίες τους. Με βάση τα ανωτέρω, η εκλογική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις ημερήσιες διατάξεις της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της πρόσφατης αναθεώρησης των κανονισμών εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- των πρώτων αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ποτέ από το 1976, ύστερα από την θέσπιση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο νέος νόμος προβλέπει την επιστολική και ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στην εκλογική διαδικασία. Επίσης, ο νόμος αυτός προβάλει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των εκλογών, γνωστοποιώντας τη σχέση ενός υποψηφίου με μία πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άλλοι βασικοί τομείς στους οποίους δίνει έμφαση η επιτροπή είναι η εφαρμογή του νέου καθεστώτος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ