Προστασία των δικαιωμάτων εντός και εκτός Ευρώπης

Στις αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής εμπίπτει και η εξέταση των κανόνων περί μετανάστευσης και ασύλου. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ζητεί μετ’ επιτάσεως επιμερισμό των ευθυνών και δικαιότερη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπληρώσει το υφιστάμενο σύστημα με έναν δεσμευτικό μηχανισμό.

Η επιτροπή ασχολείται επίσης με ζητήματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή και διαχειρίζεται τα κοινά σύνορα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ ασκεί έντονες πιέσεις προκειμένου να ενισχύσει αφενός μεν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους πολίτες της ΕΕ, αφετέρου δε την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη προς τις εταιρείες, αποβλέποντας εν τέλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Με τη στήριξη της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ, ο νέος γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) δίνει ξανά στους Ευρωπαίους τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ