Προστασία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών

Είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για το καταστατικό των βουλευτών και τους κανονισμούς που διέπουν το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό καθορίζει τα προνόμια και το καθεστώς της ασυλίας των βουλευτών, ενώ συγχρόνως ελέγχει την εντολή τους. Επίσης, η επιτροπή εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, ασχολείται με την περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών αδικημάτων και εξασφαλίζει την έννομη προστασία των δικαιωμάτων και προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά στην πνευματική ιδιοκτησία, η επιτροπή ασκεί έντονες πιέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό απόρρητο και το μέλλον των δικαιωμάτων του δημιουργού θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο, ύψιστη προτεραιότητά της είναι να εξασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες περί αφερεγγυότητας θα υποβάλλονται επιτυχώς σε έλεγχο, καθώς και ότι οι μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης θα στηρίζουν τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή συνεχίζει να εστιάζει την προσοχή της στους πολίτες, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναφορικά με περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και διαφορές γονικής μέριμνας (συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιών) και της διαδικασίας επίλυσης μικροδιαφορών.

Τέλος, η επιτροπή βοηθά το Κοινοβούλιο να σχηματίσει γνώμη σχετικά με διάφορα πολύ τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία, τις προτάσεις των εθνικών κοινοβουλίων και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Κοινοβουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ