Κατάργηση των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο

Η επιτροπή είναι αρμόδια για τον ορισμό, την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών εντός και εκτός της Ευρώπης, καθώς και για την πολιτική της ισότητας ευκαιριών. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τον αγώνα για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην αγορά εργασίας και τη μεταχείρισή τους στο χώρο εργασίας, και επιδιώκει να επιτύχει την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια θεσπίζοντας ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο διαφορετικούς τύπους αδειών ή την πρόσβαση σε δομές φροντίδας.

Ασχολείται επίσης με την οριζόντια εφαρμογή της αρχής της ισότητας ευκαιριών σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ: δημιουργεί ίσες ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης, αυξάνει τις δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, προωθεί τις ΤΠΕ και την ψηφιοποίηση, ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και δραστηριοποιείται για την ευημερία των γυναικών και την υγεία τους.

Οι γενικοί προβληματισμοί της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στρέφονται γύρω από τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, τη φτώχεια των γυναικών, την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την εμπορία ανθρώπων και τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Τασσόμαστε υπέρ της πλήρους ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις, αλλά και την επαγγελματική ανέλιξη, σε κάθε κράτος μέλος.

Ζητούμε τη λήψη στοχευμένων μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα που χωρίζει συνεχώς τα δύο φύλα στον τομέα της απασχόλησης, το οποίο ανέρχεται στο 11,5%, και να αξιοποιηθούν πλήρως οι ικανότητες και οι δεξιότητες των γυναικών στην αγορά εργασίας. Καταβάλαμε επίσης προσπάθειες για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των θυμάτων και η τιμωρία των δραστών.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ