Βελτίωση της μελλοντικής νομοθεσίας

Σε πρακτικό επίπεδο, η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια για την επεξεργασία των αναφορών και για τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η επιτροπή διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο μέσω της συμβολής της στον προσδιορισμό των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη.

Οι συνθήκες της ΕΕ εξασφαλίζουν σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα διάφορα είδη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, εφόσον τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, η άμεση επαφή των ευρωπαίων πολιτών με το δίκαιο της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τους νομοθέτες, οι οποίοι πρέπει να αξιοποιήσουν τις επαφές αυτές προκειμένου να βελτιώσουν τη μελλοντική νομοθεσία.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ