Ενίσχυση των σχέσεων με τις τρίτες χώρες

Η συγκεκριμένη επιτροπή εξετάζει στενά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και, είναι απαραίτητη η δική της συγκατάθεση για να μπορέσει να υπογραφεί οποιαδήποτε διεθνής συμφωνία της ΕΕ. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ, η συγκεκριμένη επιτροπή ανοίγει και κλείνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και συνιστά την αποδοχή ή την απόρριψη μιας Συνθήκης Προσχώρησης.

Ακόμη, από κοινού με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Ανάπτυξης, απονέμει το ετήσιο Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άτομα και ομάδες ατόμων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της σκέψης.

Η συγκεκριμένη επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην προαγωγή, υλοποίηση και εποπτεία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Σε καθημερινή βάση σχολιάζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, ετοιμάζοντας- μέσω μη δεσμευτικών εκθέσεων και ψηφισμάτων- τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Συντονίζοντας διαλόγους πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων

Η εν λόγω επιτροπή συντονίζει επίσης τις εργασίες των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών και των επιτροπών κοινοβουλευτικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς επίσης και τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των ειδικών (ad hoc) αντιπροσωπειών και των αποστολών εκλογικών παρατηρητών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Ακόμη, πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές απόψεων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και των οργάνων εκείνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν αρμοδιότητα για τις εξωτερικές υποθέσεις, ενώ είναι επίσης αρμόδια για τις σχέσεις με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Διαθέτει δυο υποεπιτροπές: την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων -η οποία την βοηθάει σε ζητήματα σχετιζόμενα με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα- και την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας -η οποία την βοηθάει σε ζητήματα σχετιζόμενα με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ