Μια εμπορική πολιτική με συνείδηση

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) έναν αποφασιστικό ρόλο στον προσδιορισμό της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, διότι λειτουργεί στην ουσία ως η δημοκρατική συνείδησή της. Η ευρωπαϊκή εμπορική νομοθεσία και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή μόνο εφόσον εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της. Εγκρίνει τις εμπορικές συμφωνίες μαζί με μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης, σε τομείς που υπάγονται στο διεθνές δίκαιο.

Δέσμευση για ελεύθερες και δίκαιες συναλλαγές

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ  πιστεύει πως οι ελεύθερες συναλλαγές και η παγκοσμιοποίηση έχουν βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και έχουν μειώσει τη φτώχεια στην ΕΕ, και, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεσμευόμαστε για ελεύθερες και δίκαιες συναλλαγές, και θέλουμε να έχουμε ανοικτές αγορές διατηρώντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού. Επιθυμούμε, επίσης, συναλλαγές που να βασίζονται στο κράτος δικαίου, να διαδίδουν τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράλληλα να εξαλείφουν τη φτώχεια στον κόσμο.

Επιθυμούμε διαφάνεια και ειλικρίνεια σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων, αλλά υπερασπιζόμαστε το απόρρητο στον απαραίτητο βαθμό για την επίτευξη των βέλτιστων διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων. Θα φροντίζουμε πάντα ώστε σε όλες τις συμφωνίες οι κοινωφελείς και δημόσιες υπηρεσίες μας να προστατεύονται. Θα διασφαλίσουμε επίσης το δικαίωμα προστασίας, προαγωγής και χρηματοδότησης του πολιτισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας όπως και την ελευθερία και ποικιλομορφία των μέσων ενημέρωσης, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των κοινωνιών μας.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ