Επιρροή στην αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ

Στην πράξη, η συγκεκριμένη επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό των αναπτυξιακών δαπανών της ΕΕ και να εποπτεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όλους όσοι λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια επιχορήγησης. Συμμετέχει τακτικά σε πολιτικό διάλογο, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικούς φορείς, προάγοντας τις δημοκρατικές αξίες, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Προσπαθεί επίσης για έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των χωρών που χορηγούν χρηματοδοτική βοήθεια και των οργανισμών, μέσω, μεταξύ άλλων συμφωνιών συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη των διαδικασιών παροχής οικονομικής ενίσχυσης στις τρίτες χώρες.

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση

Για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, η εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επικεντρώνουμε τη βοήθειά μας στις φτωχότερες χώρες και στα ασταθή κράτη, όπου το φαινόμενο μεγάλης φτώχειας έχει πάρει μεγάλη έκταση και η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  

Όμως, επειδή η βοήθεια από μόνη της δεν θα δημιουργήσει ανάπτυξη, θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω: θέλουμε να προάγουμε την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση, όπως και τη βιώσιμη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, διότι αποτελούν βασικές προτεραιότητες για μας. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου οι εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση, το εμπόριο, τα χρηματοπιστωτικά, τη γεωργία και το περιβάλλον, να καταστούν συμβατές με τους παγκόσμιους αναπτυξιακούς στόχους, όπως είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας του ΟΗΕ.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ έδωσε την άδεια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης, για παροχή 3,3 δισ. ευρώ σε δάνεια και εγγυήσεις προκειμένου να κινητοποιηθούν 44 δισ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων σε μη ασφαλείς περιοχές, κυρίως στην Αφρική, αλλά και στα Δυτικά Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

ΑΡΧΗ