Прочетете или изтеглите нашите най-нови публикации, за да научите повече за нашата Група, нашата позиция по законодателните и политическите въпроси на Европейския парламент и др.

Позиция на Групата на ЕНП за Европейския здравен съюз

Когато хората отправят пожелания за рожден ден или за Нова Го...

Прочети в допълнение

ЕС може да помогне за лечението на рака: никой да не умира от рак след 20 години

Ракът е едно от основните предизвикателства, пред които се изправят много европейци. Близо един от всеки трима европейци ще развият рак в живота си; всеки европеец знае колко болезнено и тежко остава бремето на рака. Почти всички имат приятели или членове на семейството, страдащи от рак или дори починали от тази ужасна болест. Докато главната отговорност за здравеопазването е на държавите-членки, ЕС може и трябва да изиграе своята роля. Групата на ЕНП се ангажира да направи всичко, което е по нейните сили, за да се гарантира, че никой няма да умира от рак в ЕС след 20 години. Групата на ЕНП подкрепя следните конкретни стъпки: 1. Научни изследвания А:  Искаме удвояване на сумата, която Европейският съюз харчи за научни изследвания на рака, до 2024  Б:  Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания следва да включва следната мисия: „Никое дете да не умира от рак след 20 години“. Следователно бюджетът за научни изследвания за тази цел (рак и деца) следва да се увеличи десетократно до 2024 В:  Научните изследвания, провеждани от организации с нестопанска цел, като например благотворителни организации, занимаващи се с рака, следва да получават пет пъти повече подкрепа, отколкото в миналото. Г:  Ние призоваваме за разумното прилагане на Общия регламент за защита на данните, за да се избегнат ненужни ограничения за научните изследвания в областта на рака. 2. Фармацевтична политика А:  Европейската агенция по лекарствата и националните асоциации за оценка на здравните технологии, които подготвят решенията на държавите-членки за възстановяване на разходите за дадено лекарство, следва да си сътрудничат по-добре, за да се съсредоточат инвестициите върху лекарства, които са от реална полза за пациентите. Затова ние призоваваме за навременното одобряване на предложението на Европейската комисия за оценка на здравните технологии. Б:  По-добра рамка за лечението на деца с рак. В:  По-малко бюрокрация при клиничните изпитвания, особено за МСП и организации с нестопанска цел. 3. Електронно здравеопазване По въпроса за по-специализираните терапии и за избягването на ненужните пътувания за пациентите електронното здравеопазване в Европейския съюз следва да бъде подкрепяно по по-добър начин. Затова искаме Европейската комисия спешно да представи пътна карта, включително законодателни предложения, за гарантирано разработване на общи стандарти за насърчаване на оперативната съвместимост на системите на здравеопазването и необходимата инфраструктура на електронното здравеопазване. 4. Трансгранично здравно обслужване Прилагането на Директивата за трансгранично здравно обслужване, за да се даде възможност на пациентите да посещават специалисти, които са най-подходящи за тяхното лечение, без ненужно натоварване. 5. Превенция Стриктно и бързо прилагане на Директивата за тютюневите изделия; кампании за повишаване на осведомеността, които да насърчават здравословен начин на живот; мерки за качество на въздуха, които третират причините за лошото качество на въздуха; и бързо приемане на предложението на Комисията относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени по време на работа. 6. Скрининг и изследвания за ранно откриване Здравните министри следва да преразгледат Препоръките на Съвета относно раковия скрининг от 2003 7. Регистър на раковите заболявания Комисията следва да спомогне за изграждането на рамка за оперативната съвместимост на европейските регистри на раковите заболявания възможно най-скоро. 8. Перспектива, свързана с пола Следва да се работи по специфичните въпроси от гледната точка на мъжете и на жените. 9. Грижа за преживелите рак Хората, които са преживели рак и нямат съществен риск и чийто риск от медицинска гледна точка не е по-висок от този на населението средностатистически, следва да бъдат защитавани от дискриминация. 10. Неизлечимо заболяване на работното място Хората, които са неизлечимо болни, следва да имат възможност да продължат да работят, ако желаят. 11. Равновесие между професионалния и личния живот Положението на родителите и полагащите грижи за пациенти с ракови заболявания следва да бъде третирано в Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот. 12. Палиативни грижи Комисията следва да предвиди платформа за обмен на най-добри практики в палиативните грижи и да подкрепя научните изследвания в областта на палиативните грижи. Научните изследвания на рака могат да бъдат по-успешни и лечението на рака може да бъде по-ефективно, ако най-добрите мозъци в Европа работят заедно и пациентите имат възможност да се възползват от напредъка, където и да живеят. Това е вярно за рака изобщо, но е особено вярно за рака при децата или за диагнозите за рядкосрещани ракови заболявания. По-персонализираната медицина също означава, че е жизненоважно европейците да работят заедно. ...

Прочети в допълнение

Документ за позицията на Групата на ЕНП по въпросите на данъчното облагане

Приоритети на Групата на ЕНП във връзка с данъците: Данъците трябва да се плащат в държавите, където се осъществява действителната икономическа дейност и създаване на стойност, или, в случай на непряко данъчно облагане - където се осъществява потреблението. Приветстваме прилагането на принципа „държава по местоназначение“ към правилата на ЕС за ДДС и подчертаваме необходимостта от повишаване на ефективността на системите за ДДС и спазването на правилата за ДДС в целия ЕС. Подкрепяме силен данъчен суверенитет и следователно не виждаме нужда от преразглеждане на Договорите, за да се премахне правилото за вземане на решение с единодушие в областта на данъчното облагане. Независимо от това, координацията и сътрудничеството между държавите-членки трябва да бъдат засилени, за да се премахнат всички форми на двойно данъчно облагане и двойно необлагане с данъци или злоупотреба с действащите правила за борба с НДОПП (намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби ). Подчертаваме, с цел допълнителен принос за растежа и създаването на работни места, необходимостта от изместване на данъчната тежест от работната ръка към система за данъчно облагане на широка основа. Следва да се обърне по-голямо внимание на преминаването от преки данъци към косвени данъци. Подкрепяме хармонизацията в ЕС на данъчните основи и на административните процедури, свързани с данъчното облагане, като същевременно се противопоставяме на хармонизацията на данъчните ставки. Държавите-членки са в най-добра позиция да определят данъчните ставки, като по този начин се създаде естествено разнообразие от съответни данъчни ставки в Европейския съюз. Хармонизирането на данъчната основа следва също да гарантира недискриминационно третиране на различните структури за дългово и дялово финансиране на дружествата по отношение на данъчните правила. Ефективна, прозрачна и справедлива данъчна конкуренция трябва да бъдат ключови принципи за държавите-членки при определянето на данъчни системи, които отразяват предизвикателствата на глобализацията и конкурентоспособността на икономиките в ЕС. Данъчната политика и политиката в областта на конкуренцията следва да бъдат разглеждани като двете страни на една и съща монета, в полза на всички потребители и граждани на ЕС. Считаме, че европейският контрол върху държавните помощи е важен инструмент за борба с данъчни практики, които водят до нарушения на единния пазар. Считаме, че данъчните договорености са важен инструмент за гарантиране на правна сигурност за предприятията, като същевременно подчертаваме, че злоупотребата с тях, при което те се използват като инструмент за водене на търговски преговори, вместо да се зачитат правните норми, е недопустимо. Борбата срещу злоупотребата с данъчните договорености следва да бъде водена на равнище ЕС и в световен мащаб. Отчитаме, че политиките на ЕС в областта на данъчното облагане следва да се разглеждат в глобален контекст, който взема предвид дейностите на ОИСР и други международни институции в изготвянето на една координирана обща данъчна структура, която да се бори с отклонението от данъчно облагане. Приветстваме постигнатия неотдавна напредък по отношение на автоматичния обмен на данъчна информация и сме готови да подкрепим въвеждането в глобален мащаб на стандарта на ОИСР за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, който следва да бъде реципрочен. Преразглеждането на данъчните политики следва да се счита за неразделна част от структурните реформи в държавите-членки. Данъчните политики трябва да бъдат преразгледани на фона на конкурентоспособността, устойчивостта на дълговете и разходните политики на държавите членки. Настояваме всички държави-членки, и особено тези, които получават финансова помощ, да бъдат задължени да осъществяват структурни реформи, включително да повишат капацитета си за събиране на данъци и ефективността в това отношение, да водят борба с данъчните измами и да предприемат действия срещу агресивното данъчно планиране. Искаме да насърчим укрепването и разнообразяването на европейския бизнес и признаваме, че правната сигурност и простотата на данъчните правила играят важна роля за създаването на благоприятна за бизнеса среда. При реформата на данъчните политики следва също така да бъдат внимателно разгледани административната тежест и разходите за привеждане в съответствие. Категорично подкрепяме развитието на данъчни модели и опростени процедури за спазване на данъчното законодателство, които подпомагат МСП, микропредприятията и новосъздадените предприятия. Групата на ЕНП иска конкретни законодателни и незаконодателни мерки: Приветстваме настоящите изисквания за публикуване на информация по държави, съдържащи се в Директивата за счетоводството, която подлежи на оценка от страна на Комисията през 2018 г., и в Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ IV). Призоваваме Комисията да извърши подробна предварителна оценка, преди да предложи евентуално разширяване на обхвата на тези изисквания. Трябва да бъдат взети предвид новите елементи във връзка с публикуването на информация по държави в инициативата на ОИСР относно НДОПП, за да се гарантира запазването на равнопоставени условия на конкуренция. Считаме, че е от съществено значение МСП и дружествата със средна пазарна капитализация да бъдат освободени от допълнителни задължения за докладване. Призоваваме Комисията да предложи ново законодателство или други мерки за избягване на НДОПП, които следва да отразяват съдържанието на плана за действие на ОИСР. Изискваме от Комисията да насърчава най-добрите практики в областта на трансферното ценообразуване и ценообразуването на кредитите и финансовите такси при вътрешногрупови трансакции, за да ги приведе в съответствие с пазарните цени. Подчертаваме необходимостта от европейски подход за борба с трансграничните хибридни споразумения и за разработване на общи правила за „патентните кутии“. Призоваваме Комисията да представи усъвършенстван вариант на инициативата на ЕС за задължителна основа за корпоративно данъчно облагане, който следва да опрости в значителна степен административните процедури и да включва режим за плавен преход. Призоваваме Комисията да прилага последователно съществуващите инструменти за разследване и разпоредбите относно държавната помощ, за да се гарантира справедлива данъчна политика и политика в областта на конкуренцията. За тази цел ресурсите и броят на служителите в съответните дирекции на Комисията следва да бъдат увеличени до адекватно равнище. Приветстваме представеното неотдавна предложение на Комисията за въвеждане на автоматичен обмен на информация между държавите-членки относно данъчните договорености, който ще е със задължителен характер и ще се осъществява редовно, и призоваваме за бързо приемане на това законодателство и за ефективното използване на информацията от страна на държавите-членки и на Комисията. Считаме, че автоматичният обмен на информация следва да се прилага за трансграничните и съответните национални данъчни договорености. Що се отнася до ДДС, призоваваме Комисията да улесни допълнително прилагането на принципа „държава по местоназначение“ , по-специално с оглед неговото прилагане по отношение на МСП. Призоваваме Комисията да предприеме действия за повишаване на ефективността на системите за ДДС и за осигуряването на по-добро спазване на правилата за ДДС. Призоваваме Комисията да проучи допълнително възможностите за разширяване на обхвата на прилагане на механизма за самоначисляване на ДДС, така че да обхваща доставките на стоки между стопански субекти по същия начин, по който вече се прилага за цифрови продукти и услуги. Призоваваме Комисията да определи референтни точки за данъчно облагане на цифрово съдържание и услуги в съответствие със стратегията на ЕС за цифровия единен пазар. За да се гарантира прилагането на правилата за ДДС по неутрален в технологично отношение начин, призоваваме Комисията да предложи изменения на Директивата за ДДС, с които се гарантира, че физическите и цифровите версии на даден продукт се третират по един и същ начин. Европейският семестър следва да се използва за насърчаване на отговорни данъчни политики. Годишният обзор на растежа, както и специфичните за всяка държава препоръки могат да се използват също така, за да се препоръчат мерки за повишаване на ефективността на данъчните системи и за популяризиране на най-добрите практики за ефективно събиране на данъци. Призоваваме държавите-членки да засилят сътрудничеството в борбата срещу измамите с ДДС. Призоваваме Комисията да представи съобщение относно разработването на определение на ЕС за данъчните убежища (юрисдикции, които не оказват съдействие) въз основа на критериите на ОИСР. Тази политика следва да бъде съчетана с ясна визия за начина, по който ще се използва списъкът. Призоваваме държавите-членки да гарантират, че националните данъчни правила подкрепят МСП и семейните предприятия, които са гръбнакът на нашата икономика. Призоваваме всички държави-членки да въведат стандартен данък при източника за лицензионните възнаграждения, за да се гарантира, че плащанията на авторски и лицензионни възнаграждения за държави, които не са членки на ЕС и не са обхванати от съответни двустранни данъчни спогодби, подлежат на данъчно облагане. Изискваме реформиране и подобряване на функционирането на групата „Кодекс за поведение“. Групата следва да бъде укрепена на политическо равнище, така че да допринесе за данъчната координация и за действията срещу НДОПП на територията на целия ЕС. ...

Прочети в допълнение
НАЙ-ГОРЕ