Европейските граждани с право очакват и изискват от еврото да отговаря на първоначалните обещания. Създаването на еврото беше важна стъпка в процеса на европейска интеграция и символ на европейското единство, но то трябва също така да бъде основа за икономическия растеж и за конкурентоспособността на нашия Съюз, както и за просперитета и заетостта на европейските граждани. Групата на ЕНП счита, че всяка държава от ЕС, към която не е приложена клауза за неучастие, следва да бъде член на еврозоната, при условие че всички критерии са изпълнени, тъй като това ще допринесе за успеха на всички наши икономики.

На кризата с държавния дълг в еврозоната групата на ЕНП отговори с устойчиви икономически политики и с фискална дисциплина. Този отговор се оказа ефективен и успешен, макар ние да не подценяваме усилията, които гражданите трябваше да положат в тези трудни времена. Сега, когато икономиките ни се възстановяват, трябва да извлечем поуки от миналото, а това означава да усъвършенстваме структурата на управление на еврозоната. За тази цел се нуждаем от евро, което да е стабилно, стимулиращо и успешно.

Стабилно е еврото, което ни позволява да играем важна роля в един глобализиран свят. Фактът, че еврото се превърна във втората световна резервна валута наред с долара, даде възможност на Европа да поеме контрола върху своята съдба и определи правилата за световните финансови пазари. Финансовата криза от 2007 – 2008 г. и кризата с държавния дълг показаха, че външни сътресения в съчетание със свръхзадлъжняването могат сериозно да засегнат европейските икономики и общества. Ето защо ние трябва да гарантираме, че еврозоната разполага с подходящ капацитет за усвояване на средствата с цел предотвратяване на бъдещи външни сътресения, в противен случай не бихме били в състояние да предотвратим друга икономическа криза и няма да успеем да създадем условия, за да могат хората да имат доверие в безопасността на своите спестявания и инвестиции.

Стимулиращо е еврото, което поощрява инвестициите и насърчава заетостта. За да създадем повече работни места, трябва да увеличим инвестициите в Европа и да намалим дълга. За тази цел са ни необходими надеждна валута, която да насърчава инвестициите, и Съюз, който да стимулира реформите, за да запазим Европа конкурентоспособна и силна. Това е единственият начин да осигурим на младите поколения възможности за тяхното бъдеще. За разлика от политическата левица ние не искаме да прехвърлим тежестта върху бъдещите поколения.

Успешно е еврото, което закриля гражданите и дава резултати във всекидневния им живот чрез устойчиви икономически политики и реформи, сближаващи жизнения стандарт на всички европейци, въз основа на принципите на социалната пазарна икономика, доизграждането на единния пазар, основаните на иновациите проекти и приоритетите на справедливата търговия.

Нашата пътна карта за стабилно, стимулиращо и успешно евро:

1. Въпросът е да се инвестира в бъдещето на хората

Европейската валута не може да се опира единствено на националните инвестиции. ЕС трябва също така да създаде по-добри условия за привличане на интелигентни инвестиции, които да стимулират конкурентоспособността и да създават работни места.

 1. Групата на ЕНП беше в челните редици при създаването на европейски план за инвестиции (ЕФСИ), благодарение на който вече бяха събрани милиони евро публични и частни инвестиции. Ние сме поели ангажимент за създаването на още по-амбициозен инвестиционен план възможно най-бързо, за да се надгражда върху този успех.
 2. Съществуващият бюджет на ЕС следва да бъде насочен в по-голяма степен към финансиране на специфични инвестиционни програми, които действително да модернизират нашите икономики.
 3. Групата на ЕНП иска да се създаде бюджетен капацитет в рамките на бюджета на ЕС, но над настоящите тавани, за да:
 • съхранява инвестициите във времена на криза;
 • придружава изпълнението на структурните реформи;
 • подпомага сближаването на държавите членки извън еврозоната;
 • подпомага стабилизирането на икономиките на държавите членки в трудни времена;
 • предоставя функция на краткосрочна защита на инвестициите с цел смекчаване на социалните разходи за необходимите реформи.

2. Отговорността и солидарността вървят ръка за ръка

За солидарността е необходима отговорност: ЕС трябва да бъде в състояние да помага на всяка държава членка по време на финансова криза. Въпреки това ние се противопоставяме на безразсъдното поведение. Всяка държава членка е задължена на първо място да управлява отговорно своите финанси и носи отговорност за финансовата помощ, която получава.

 1. Финансовата помощ по този бюджетен капацитет ще зависи от спазването на необходимите критерии, най-вече на Пакта за стабилност и растеж, за да се предотврати моралният риск, включително изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки.
 2. Държавите членки, които желаят да бъдат част от еврозоната, следва да получат предприсъединителна помощ. Въпреки това, независимо от правното си задължение по силата на Договорите, държавите членки, които по политически съображения отхвърлят присъединяването към еврозоната, не следва да имат думата относно бъдещето на еврото.
 3. Държавите членки, които трупат дълг, носят отговорност за него. Поради това се нуждаем от правила относно неплатежоспособността за държавите членки, за да възстановим тяхната индивидуална отговорност.
 4. Необходимо е да избегнем обременяването на бъдещите поколения с неустойчиви равнища на дълг.

3. Европа трябва да разполага със собствен валутен фонд

За да попречим на финансовите спекуланти да нападат отделни държави членки, Европейският механизъм за стабилност следва да се превърне в истински Европейски валутен фонд. ЕВФ следва да предотвратява кризите, да придружава процесите на преструктуриране на дълговете и да предоставя финансова подкрепа при определени условия за необходимите структурни реформи в платежоспособните държави членки, които изпитват трудности при достъпа до финансовите пазари.

 1. ЕВФ следва да бъде съобразен с правото на Съюза, да бъде независим и да действа въз основа на експертния опит;
 2. Директорът на ЕВФ следва да бъде избиран от Европейския парламент;
 3. Директорът на ЕВФ следва да се отчита пред Европейския парламент;
 4. ЕВФ не бива да отслабва контрола от страна на националните парламенти, нито да засяга техните права.

4. Увеличаване на демократичната легитимност на еврозоната

Хората трябва да бъдат сигурни, че решенията, които засягат техните икономически перспективи, не са взети от „потайни сили“, а от техните законни представители и органи.

 1. Групата на ЕНП иска да увеличи правомощията на Европейския парламент в процеса на вземане на икономически решения. Следователно ние отхвърляме идеята за създаване на парламент на еврозоната, което би дублирало вече съществуващия Европейски парламент. Европейският парламент трябва да оказва по-голямо влияние върху общите икономически приоритети, определени от финансовите министри от еврозоната. Ангажираността на Европейския парламент и националните парламенти и диалогът между тях също трябва да се подобрят. Решенията на министрите на финансите от държавите членки следва да се основават на тези цели на европейско равнище и да ги отразяват.
 2. Групата на ЕНП иска еврото да има политическо олицетворение – заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за ИПС, подлежащ на демократичен контрол и носещ отговорност за зачитането на правилата на еврозоната и за гарантирането на съгласуваността и ефективността на политиките. За тази цел предлагаме заместник-председателят, отговарящ за ИПС, да бъде:
 • представител на еврозоната извън Европа в рамките на съответните международни организации,
 • отговорен за внасянето на предложения за начина, по който новият бюджетен капацитет следва да се разходва, за да се предоставят инвестиции и да се следи развитието на необходимите структурни реформи в съответствие с договорените правила, като същевременно бъдат засилени компетентностите, за да се осигури спазване на рамката за икономическо управление и да се гарантира изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки.
 1. Групата на ЕНП иска по-голяма отчетност на национално равнище: министрите на финансите трябва да поемат пълна отговорност на национално равнище за решенията, за които се договарят в Брюксел. Ангажиментите на европейско равнище относно икономическите политики трябва да бъдат успешно изпълнявани в националните икономически политики.

5. Нашите спестявания в сигурни ръце

 1. Поддържане на банковия ни сектор в ред: ние желаем банките да действат отговорно и да завършат изграждането на банковия съюз, за да стане той по-стабилен и да се укрепи неговото регулиране и надзор. За постигането на тази цел банките трябва да намалят размера на рисковите заеми в своите баланси. Тези банки, които представляват сериозен риск за стабилността на банковата система като цяло, трябва да бъдат преструктурирани или закрити, ако е необходимо, като същевременно се избегне обременяването на данъкоплатеца с финансовите последици. Ние се нуждаем от европейска схема за застраховане на депозитите при спазването на определени условия.
 2. Групата на ЕНП държи много на независимостта на ЕЦБ и признава, че нейната парична политика подейства като ценна глътка въздух. Въпреки това, за да се изгради отново една балансирана икономика, особено сега, когато икономиките се възстановяват, искаме извънредните мерки на ЕЦБ да бъдат постепенно и внимателно премахнати. Следва да насърчаваме хората да спестяват и да направим спестяването по-привлекателно за тях.
 3. Тъй като гражданите са привързани към своята валута, групата на ЕНП ще продължава да отстоява възможността да се плаща в брой. Ние отхвърляме всякаква стъпка към Европа, в която не би било възможно да се извършват плащания в брой.