Приоритети на Групата на ЕНП във връзка с данъците:

 • Данъците трябва да се плащат в държавите, където се осъществява действителната икономическа дейност и създаване на стойност, или, в случай на непряко данъчно облагане - където се осъществява потреблението.
 • Приветстваме прилагането на принципа „държава по местоназначение“ към правилата на ЕС за ДДС и подчертаваме необходимостта от повишаване на ефективността на системите за ДДС и спазването на правилата за ДДС в целия ЕС.
 • Подкрепяме силен данъчен суверенитет и следователно не виждаме нужда от преразглеждане на Договорите, за да се премахне правилото за вземане на решение с единодушие в областта на данъчното облагане. Независимо от това, координацията и сътрудничеството между държавите-членки трябва да бъдат засилени, за да се премахнат всички форми на двойно данъчно облагане и двойно необлагане с данъци или злоупотреба с действащите правила за борба с НДОПП (намаляване на данъчната основа и прехвърляне на печалби ).
 • Подчертаваме, с цел допълнителен принос за растежа и създаването на работни места, необходимостта от изместване на данъчната тежест от работната ръка към система за данъчно облагане на широка основа. Следва да се обърне по-голямо внимание на преминаването от преки данъци към косвени данъци.
 • Подкрепяме хармонизацията в ЕС на данъчните основи и на административните процедури, свързани с данъчното облагане, като същевременно се противопоставяме на хармонизацията на данъчните ставки. Държавите-членки са в най-добра позиция да определят данъчните ставки, като по този начин се създаде естествено разнообразие от съответни данъчни ставки в Европейския съюз. Хармонизирането на данъчната основа следва също да гарантира недискриминационно третиране на различните структури за дългово и дялово финансиране на дружествата по отношение на данъчните правила.
 • Ефективна, прозрачна и справедлива данъчна конкуренция трябва да бъдат ключови принципи за държавите-членки при определянето на данъчни системи, които отразяват предизвикателствата на глобализацията и конкурентоспособността на икономиките в ЕС. Данъчната политика и политиката в областта на конкуренцията следва да бъдат разглеждани като двете страни на една и съща монета, в полза на всички потребители и граждани на ЕС. Считаме, че европейският контрол върху държавните помощи е важен инструмент за борба с данъчни практики, които водят до нарушения на единния пазар.
 • Считаме, че данъчните договорености са важен инструмент за гарантиране на правна сигурност за предприятията, като същевременно подчертаваме, че злоупотребата с тях, при което те се използват като инструмент за водене на търговски преговори, вместо да се зачитат правните норми, е недопустимо. Борбата срещу злоупотребата с данъчните договорености следва да бъде водена на равнище ЕС и в световен мащаб.
 • Отчитаме, че политиките на ЕС в областта на данъчното облагане следва да се разглеждат в глобален контекст, който взема предвид дейностите на ОИСР и други международни институции в изготвянето на една координирана обща данъчна структура, която да се бори с отклонението от данъчно облагане.
 • Приветстваме постигнатия неотдавна напредък по отношение на автоматичния обмен на данъчна информация и сме готови да подкрепим въвеждането в глобален мащаб на стандарта на ОИСР за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, който следва да бъде реципрочен.
 • Преразглеждането на данъчните политики следва да се счита за неразделна част от структурните реформи в държавите-членки. Данъчните политики трябва да бъдат преразгледани на фона на конкурентоспособността, устойчивостта на дълговете и разходните политики на държавите членки.
 • Настояваме всички държави-членки, и особено тези, които получават финансова помощ, да бъдат задължени да осъществяват структурни реформи, включително да повишат капацитета си за събиране на данъци и ефективността в това отношение, да водят борба с данъчните измами и да предприемат действия срещу агресивното данъчно планиране.
 • Искаме да насърчим укрепването и разнообразяването на европейския бизнес и признаваме, че правната сигурност и простотата на данъчните правила играят важна роля за създаването на благоприятна за бизнеса среда.
 • При реформата на данъчните политики следва също така да бъдат внимателно разгледани административната тежест и разходите за привеждане в съответствие. Категорично подкрепяме развитието на данъчни модели и опростени процедури за спазване на данъчното законодателство, които подпомагат МСП, микропредприятията и новосъздадените предприятия.

Групата на ЕНП иска конкретни законодателни и незаконодателни мерки:

 • Приветстваме настоящите изисквания за публикуване на информация по държави, съдържащи се в Директивата за счетоводството, която подлежи на оценка от страна на Комисията през 2018 г., и в Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ IV). Призоваваме Комисията да извърши подробна предварителна оценка, преди да предложи евентуално разширяване на обхвата на тези изисквания. Трябва да бъдат взети предвид новите елементи във връзка с публикуването на информация по държави в инициативата на ОИСР относно НДОПП, за да се гарантира запазването на равнопоставени условия на конкуренция. Считаме, че е от съществено значение МСП и дружествата със средна пазарна капитализация да бъдат освободени от допълнителни задължения за докладване.
 • Призоваваме Комисията да предложи ново законодателство или други мерки за избягване на НДОПП, които следва да отразяват съдържанието на плана за действие на ОИСР. Изискваме от Комисията да насърчава най-добрите практики в областта на трансферното ценообразуване и ценообразуването на кредитите и финансовите такси при вътрешногрупови трансакции, за да ги приведе в съответствие с пазарните цени. Подчертаваме необходимостта от европейски подход за борба с трансграничните хибридни споразумения и за разработване на общи правила за „патентните кутии“.
 • Призоваваме Комисията да представи усъвършенстван вариант на инициативата на ЕС за задължителна основа за корпоративно данъчно облагане, който следва да опрости в значителна степен административните процедури и да включва режим за плавен преход.
 • Призоваваме Комисията да прилага последователно съществуващите инструменти за разследване и разпоредбите относно държавната помощ, за да се гарантира справедлива данъчна политика и политика в областта на конкуренцията. За тази цел ресурсите и броят на служителите в съответните дирекции на Комисията следва да бъдат увеличени до адекватно равнище.
 • Приветстваме представеното неотдавна предложение на Комисията за въвеждане на автоматичен обмен на информация между държавите-членки относно данъчните договорености, който ще е със задължителен характер и ще се осъществява редовно, и призоваваме за бързо приемане на това законодателство и за ефективното използване на информацията от страна на държавите-членки и на Комисията. Считаме, че автоматичният обмен на информация следва да се прилага за трансграничните и съответните национални данъчни договорености.
 • Що се отнася до ДДС, призоваваме Комисията да улесни допълнително прилагането на принципа „държава по местоназначение“ , по-специално с оглед неговото прилагане по отношение на МСП.
 • Призоваваме Комисията да предприеме действия за повишаване на ефективността на системите за ДДС и за осигуряването на по-добро спазване на правилата за ДДС.
 • Призоваваме Комисията да проучи допълнително възможностите за разширяване на обхвата на прилагане на механизма за самоначисляване на ДДС, така че да обхваща доставките на стоки между стопански субекти по същия начин, по който вече се прилага за цифрови продукти и услуги.
 • Призоваваме Комисията да определи референтни точки за данъчно облагане на цифрово съдържание и услуги в съответствие със стратегията на ЕС за цифровия единен пазар.
 • За да се гарантира прилагането на правилата за ДДС по неутрален в технологично отношение начин, призоваваме Комисията да предложи изменения на Директивата за ДДС, с които се гарантира, че физическите и цифровите версии на даден продукт се третират по един и същ начин.
 • Европейският семестър следва да се използва за насърчаване на отговорни данъчни политики. Годишният обзор на растежа, както и специфичните за всяка държава препоръки могат да се използват също така, за да се препоръчат мерки за повишаване на ефективността на данъчните системи и за популяризиране на най-добрите практики за ефективно събиране на данъци.
 • Призоваваме държавите-членки да засилят сътрудничеството в борбата срещу измамите с ДДС.
 • Призоваваме Комисията да представи съобщение относно разработването на определение на ЕС за данъчните убежища (юрисдикции, които не оказват съдействие) въз основа на критериите на ОИСР. Тази политика следва да бъде съчетана с ясна визия за начина, по който ще се използва списъкът.
 • Призоваваме държавите-членки да гарантират, че националните данъчни правила подкрепят МСП и семейните предприятия, които са гръбнакът на нашата икономика.
 • Призоваваме всички държави-членки да въведат стандартен данък при източника за лицензионните възнаграждения, за да се гарантира, че плащанията на авторски и лицензионни възнаграждения за държави, които не са членки на ЕС и не са обхванати от съответни двустранни данъчни спогодби, подлежат на данъчно облагане.
 • Изискваме реформиране и подобряване на функционирането на групата „Кодекс за поведение“. Групата следва да бъде укрепена на политическо равнище, така че да допринесе за данъчната координация и за действията срещу НДОПП на територията на целия ЕС.

Друго свързано съдържание