Укрепване на отношенията с трети държави

Комисията следи внимателно въпросите, свързани с правата на човека в трети държави, оказва влияние върху начина, по който агенциите и институциите използват европейските финансови средства и трябва да изрази подкрепа за всички международни споразумения на ЕС, преди те да бъдат подписани. В контекста на разширяването на ЕС комисията следи процеса на преговорите и отправя препоръка за одобрение на договорите за присъединяване.

Съвместно с подкомисията по правата на човека и с комисията по развитие тя връчва наградата „Сахаров“ на Европейския парламент на лица и групи от хора, които са посветили живота си на защитата на правата на човека и свободата на мисълта.

Комисията играе важна роля в насърчаването, прилагането и наблюдението на външната политика на ЕС. Ежедневно тя коментира външната политика и политиката на сигурност на ЕС, подготвя позициите на ЕП по въпросите на външната политика чрез незадължителни доклади и резолюции.

Координиране на диалога отвъд границите на Европа

Комисията координира също работата на съвместните парламентарни комисии и на комисиите за парламентарно сътрудничество с трети държави, както и работата на междупарламентарните делегации и на ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори, които влизат в кръга на нейната компетентност. Освен това тя обменя редовно информация с представители на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с органите на Европейската комисия, отговарящи за външните работи, и отговаря за отношенията с ООН и с други международни организации.

Тя има две подкомисии: подкомисията по правата на човека, която я подпомага по въпроси, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, и подкомисията по сигурност и отбрана, която я подпомага по въпроси, свързани с общата външна политика и политиката на сигурност и с общата политика за сигурност и отбрана.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ