Поддържане на стабилността в съседните на ЕС държави

На практика тази комисия подпомага комисията по външни работи по въпроси, свързани с общата външна политика и политиката на сигурност и с общата политика за сигурност и отбрана. Пред нея се отчитат лицата, които вземат решения в областта на сигурността и отбраната. Тя подкрепя също така усилията на ЕС за поддържане на мира и стабилността на Балканите, в Южен Кавказ, Африка и Близкия изток.

Подкомисията насочва вниманието си предимно върху военни въпроси и въпроси, свързани с отбраната.

В подкрепа на идеята за Европейски съюз за отбрана

Групата на ЕНП винаги настоява институциите на ЕС и държавите членки да изпълняват своите ангажименти за повишаване на сигурността на европейските граждани. Ние смятаме, че държавите членки на ЕС трябва да се възползват от полезните взаимодействия, произтичащи от задълбоченото сътрудничество и по-добрата координация във връзка с отбраната. В крайна сметка, за да осигурим мир, трябва да сме готови да действаме бързо, решително и непоколебимо, като това ще бъде постигнато най-добре в рамките на бъдещ Европейски съюз за отбрана.

Застъпвахме се упорито за създаването на Европейски съюз за отбрана, в рамките на който държавите членки да се съгласуват стратегически и да споделят общо разбиране за заплахите с цел развитието на съвместни способности за ситуационна осведоменост. Изготвихме проект за бъдещото му функциониране и продължаваме да настояваме за изготвянето на пътна карта с реалистични и практически стъпки към неговото създаване. Подсигурихме също така финансиране от ЕС в размер на 500 милиона евро за съвместна научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ