Защита на европейското право и защита на правата на европейските граждани

Другите нейни отговорности включват Устава на членовете на Европейския парламент и Правилника за длъжностните лица, в които се разглеждат привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на ЕП. Комисията приема също така мерки, свързани със съдебното и административното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, разглежда екологичната отговорност и санкциите срещу престъпленията срещу околната среда и гарантира, че правата и прерогативите на Европейския парламент са защитени от правна гледна точка.

Що се отнася до интелектуалната собственост, комисията полага усилия за гарантиране на промени в правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторското право, които отговарят на нуждите на европейските предприятия и граждани. Що се отнася до дружественото право, основният ѝ приоритет е да се гарантира, че новите правила относно несъстоятелността са обект на контрол, а новите предложения относно едноличните дружества с ограничена отговорност подпомагат нарастващия брой МСП в Европа.

В същото време комисията продължава да поставя акцент върху гражданите, семействата и предприятията с предстоящия преглед на международното частно право по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност (включително отвличането на деца), и процедурата за искове с малък материален интерес.

На последно място комисията помага на Парламента да формира становище по редица изключително технически въпроси около законодателството, приноса на националните парламенти и защитата на интересите на Парламента в съда.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ