Премахване на дискриминацията, основана на пола

Комисията отговаря за определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Европа и извън нея, както и за политиката на равни възможности. Това включва борбата за равенство между мъжете и жените на пазара на труда и начина, по който те се третират на работното място, като се постига баланс между професионалния и семейния живот и се въвеждат гъвкави схеми на работа, които включват различни видове отпуск или достъп до заведения за грижи.

Тази комисия се занимава също така с хоризонталното прилагане на принципа на равенство между половете във всички сектори на политиката на ЕС, като се създават равни възможности за образование, повишава се потенциалът на жените в селските райони, стимулират се ИКТ и цифровизацията, стимулират се предприемачеството сред жените и се работи за подобряване на благосъстоянието и здравето на жените.

Основната загриженост на групата на ЕНП е свързана с разликата в заплащането, икономическата независимост на жените, бедността сред жените, недостатъчното представителство на жените в процеса на вземане на решения и трафика и насилието срещу жени и момичета. Ние подкрепяме пълното равенство между мъжете и жените по отношение на заплатите и пенсиите, както и развитието на кариерата във всяка държава членка.

Групата на ЕНП призовава за целеви мерки, насочени към повишаването на степента на заетост на жените, с цел борба срещу запазващата се разлика от 11,5% между половете по отношение на заетостта и с цел да се използва пълният потенциал на уменията на жените на пазара на труда и уменията. Ние полагаме също така усилия за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета, за да гарантираме, че жертвите са защитени, а извършителите – наказани.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ