Проблемите на гражданите на първо място

Комисията работи също така за подобряване на начина на регулиране на европейските политически партии и фондации. Тя следи как се прилагат договорите на ЕС и оценява функционирането на Европейския съюз и неговите институции. На последно място комисията се занимава също така с междуинституционалните отношения между европейските институции и споразуменията, които уреждат тези отношения, както и с институционалните последици от присъединяването или, в случая на излизането на Обединеното кралство от ЕС, оттеглянето на държава членка на ЕС.

Тази комисия работи също така за възстановяване на общественото доверие в Европа, като обръща повече внимание на тревогите на гражданите. С оглед на това избирателната процедура за Европейски парламент стои на челно място в нейния дневен ред.

Групата на ЕНП беше движещата сила на неотдавнашното модернизиране на правилата за избор на членове на ЕП — първите промени след приемането на Акта за избирането на членове на ЕП през 1976 г. Новият закон въвежда гласуване по пощата и по електронен път заедно с мерки за засилване на прозрачността и доверието в изборите. Тя също така увеличава осведомеността относно европейския характер на изборите чрез повишаване на информираността за принадлежността на кандидата към европейска политическа партия.

Други ключови приоритетни области са прилагането на новия статут на европейските политически партии и сътрудничеството с националните парламенти.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ