Защита на правата в Европа и извън нея

Правилата в областта на миграцията и убежището също попадат в сферата на компетентност на тази комисия. Групата на ЕНП призовава за по-справедливо разпределение и споделяне на отговорността по отношение на лицата, търсещи убежище, между държавите – членки на ЕС, като призовава Европейската комисия да допълни съществуващата система с обвързващ механизъм.

Комисията се занимава също така с въпроси, свързани със защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в цифровата ера и с управлението на общите граници. Групата на ЕНП настоява за строга защита на данните за гражданите на ЕС, наред с правната сигурност и доверието на дружествата, като общата цел е да се повиши конкурентоспособността на ЕС. Новият Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД), подкрепен от групата на ЕНП, връща на европейските граждани контрола върху техните лични данни.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ