Възползване от основни права и зачитане на върховенството на закона

Искаме ЕС, в който гражданите да се ползват от основните си права и където върховенството на закона да бъде напълно зачитано. Нашата работна група по правни въпроси и вътрешни работи се фокусира върху постигането на това. Тя разглежда и други важни въпроси като миграцията, гражданските свободи, равенството между половете, както и образователните, конституционните и правните въпроси.

Нашата Група постигна изключителен напредък в редица области като подсигури нашите граници така, че европейците да продължат да се радват на четирите свободи, да се борят с тероризма и измамите и да увеличават защитата за жертвите. Настоявахме за създаването на Европейска гранична и брегова охрана (Frontex), подкрепихме електронните проверки на всички граждани, които преминават външните граници на Европа, борихме се авиокомпаниите да разкриват данни на пътниците, пътуващи до Европа, актуализирахме правната рамка на тероризма за целия континент и сложихме край на разработеното финансиране на тероризма.

Днес работим за общ европейски подход в областта на имиграцията и убежището. Икономическият растеж изисква правна рамка, която да гарантира ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост както онлайн, така и офлайн. Защитата на тези права в цифровата ера също заема централно място в нашата програма.

Председател

Конституционни въпроси

Основните отговорности на комисията по конституционни...

Прочети в допълнение

Култура и образование

Комисията по култура и образование отговаря за подобряването на...

Прочети в допълнение

Петиции

Комисията по петиции отговаря за разглеждането на петиции и за отношенията с...

Прочети в допълнение

Права на жените и равенството на половете

Комисията по правата на жените и...

Прочети в допълнение

Правни въпроси

Комисията по правни въпроси отговаря за тълкуването и прилагането на...

Прочети в допълнение

Тероризъм

През последните няколко години европейските граждани бяха сериозно засегнати от...

Прочети в допълнение

Контакти