Насърчаване на младежката заетост, приобщаване и мобилност

Тази комисия се занимава, наред с други въпроси, с политиката в областта на професионалното обучение (включително професионалните квалификации), свободното движение на работници и пенсионери и дискриминацията на работното място и на пазара на труда (с изключение на дискриминацията, основана на пола, която попада в сферата на компетентност на комисията по правата на жените).

На практика тази комисия дава приоритет на нашите действия за насърчаване на младежката заетост и предприемачеството, подкрепа за приобщаващ пазар на труда и насърчаване на мобилността на работниците.

Направихме някои съществени стъпки напред. Борихме се за увеличаване на европейското финансиране за всички политики, свързани с младежта, от борбата с младежката безработица до програми за младежта (например „Гаранцията на ЕС за младежта“ и „Еразъм +“).

Считаме, че инвестициите в образованието и ученето през целия живот са основни приоритети, ако искаме да предложим на младите европейци по-добри перспективи и да изградим по-динамична, иновативна и конкурентоспособна икономика и активно работим за постигането на тези цели.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ