Напълно функциониращ единен пазар

Тази комисия координира националното законодателство, свързано с единния пазар и митническия съюз на равнището на ЕС, по-специално във връзка със свободното движение на стоки, свободното движение на специалисти, хармонизирането на техническите стандарти, правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги във всички сектори, с изключение на финансовия и пощенския сектор. Тя приема и мерки, с които да се установят и премахнат всички пречки, които биха могли да попречат на доброто функциониране на вътрешния пазар. И накрая, тя насърчава и защитава икономическите интереси на потребителите в рамките на единния пазар.

Групата на ЕНП е съвсем наясно, че един добре работещ единен пазар е решаващ за отключване на потенциала за благоденствие, иновации и по-голяма конкурентоспособност. Тъй като отключването на потенциала на цифровия единен пазар е само една от многото възможности и предизвикателства, които предстоят, работим с всички държави – членки на ЕС, за да гарантираме, че правилата на единния пазар са практични, и се въвеждат и прилагат правилно.

Искаме да гарантираме, че продуктите са безопасни, че правата на потребителите са защитени, че потребителите биват информирани за продуктите/услугите, а антиконкурентното поведение се премахва.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ