Изграждане на устойчива Европа

Борбата с изменението на климата е на челно място в дневния ни ред. На практика ние насърчаваме съвместните усилия на държавите – членки на ЕС, за намаляване на емисиите на парникови газове, включително по отношение на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство. Съсредоточаваме се и върху постигането на напредък в областта на кръговата икономика и преразглеждането на законодателството в областта на отпадъците.

В допълнение към решаването на въпросите, свързани с околната среда, ние се занимаваме и с общественото здраве, насърчаването на програми и специфични действия в областта на общественото здраве, както и с фармацевтичните и козметичните продукти.

На последно място групата на ЕНП се ангажира да гарантира безопасността на храните за европейските граждани. Борихме се за ясно етикетиране и продължаваме да се работим за безопасността на храните, ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве и проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ