Стимулиране на растежа с цел увеличаване на работните места

На високо равнище тази комисия има за цел да стимулира растежа и по този начин да увеличи работните места в цяла Европа чрез насърчаване на стабилността и инвестициите. Тя се застъпва за свободен, но отговорен финансов пазар, който функционира при ясна правна рамка.

Успешно сме настоявали за по-голяма фискална дисциплина в Европа, за да се избегне излизане на държавния дълг от контрол. Ние също така бяхме движещата сила за реформите, насочени към повишаване на конкурентоспособността, като подкрепяме по-голямо обединяване на финансови ресурси между държавите — членки на ЕС.

С безотговорните практики на кредитиране от страна на банките, лошото управление и недостатъчното регулиране на финансовия сектор, довело до минали икономически и финансови кризи, групата на ЕНП настояваше за създаването на три нови европейски контролни органа, които да упражняват надзор върху банките, финансовите пазари, пенсионните фондове и застрахователните дружества. Сега трябва да гарантираме правилното прилагане на законодателството в областта на банковата реформа и финансовите престъпления, както и да насърчаваме инвестициите. Ще продължим да работим за мобилизирането на частни инвестиции.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ