Подпомагане на земеделските стопани и защита на продоволствената сигурност

В допълнение към законодателната си работа комисията следи също така изпълнението на ОСП и други важни въпроси, например продоволствената сигурност, в тясно сътрудничество с Комисията и Съвета, както и с други институции на ЕС и заинтересовани страни.

Групата на ЕНП се бори за по-силна селскостопанска политика на ЕС с подходящо финансиране и нови, устойчиви и ефикасни методи за опазване на местното производство на храни в семейните стопанства в Европа и за подпомагане на младите земеделски стопани, за да се гарантира бъдещето на европейското производство на храни.

Ние също така подкрепихме 600 000 пчелари в ЕС, като призовахме за мерки за спиране на фалшифицирането на мед и за ясен и научнообоснован подход за управление на разрешителните за различни химични вещества, които могат да окажат въздействие върху здравето на пчелите.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ