Насърчаване на сближаването и икономическото развитие

Комисията по регионално развитие отговаря също така за оценката на въздействието на други политики на ЕС върху икономическото и социалното сближаване, за да гарантира, че Съюзът инвестира публичните средства ефективно и ефикасно, както и за да координира структурните инструменти на ЕС.

Групата на ЕНП подкрепя политиката на сближаване като структурна политика за насърчаване на растежа и икономическото развитие във всички региони на ЕС и като ключов инструмент на ЕС за инвестиции в реалната икономика. Тя е израз на европейската солидарност и намалява икономическите, социалните и териториалните неравенства. Тя е също така политика на действителен общ европейски интерес за осигуряване на работни места и растеж във всички региони на Европа.

Ние имахме водеща роля в изготвянето на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. Тази политика категорично подкрепя тематичната концентрация, чрез която инвестициите се съсредоточават върху конкретни цели и приоритети, съответстващи на показателите за ефективност и конкретните цели, определени за тази тема, като по този начин политиката на сближаване бива ориентирана към постигането на резултати.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ