По-добро съотношение между качество и разходи за данъкоплатците

Комисията отговаря за контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, като гарантира, че Съюзът изразходва добре парите на данъкоплатците. Тя разглежда случаи на  измами и нередности при изпълнението на бюджета и предлага мерки, насочени към предотвратяването и съдебното преследване на такива случаи. Тя също така извършва одит на сметките на институциите на ЕС.

Ние вярваме в ползата от основан на резултатите подход към бюджетирането, който осигурява по-добро съотношение между качество и разходи за данъкоплатците, като развива приоритетите и политиките на ЕС и го прави по-ефикасен по време на криза. Бюджетирането въз основа на резултатите включва формулирането на стратегически цели и задачи, определянето на надеждни мерки за постигането на предвидените цели и намирането на подходящи показатели за измерване на изпълнението, като същевременно се гарантира съгласуваност между различните политики и политически равнища.

Групата на ЕНП се бори за по-силни стимули, които насърчават държавите членки да използват добре фондовете на ЕС, както и за рамка, която да гарантира, че данните, представени от държавите членки, са по-последователни. Сред нашите цели са също така опростяването, гъвкавостта, мониторингът и оценяването на бюджета, както и прагматичният подход към изготвянето на бюджета и по-силната връзка между приходите и разходите.

В развитие

Друго свързано съдържание

НАЙ-ГОРЕ