Работни групи

Нашата работа в комисии, организирани спрямо нашите ключови приоритетни области

Темите, обхванати от комисиите на Европейския парламент, са широки и всеобхватни, така че организираме работата си там по работни групи. Нашите четири работни групи представляват нашите основни приоритетни области и всяка комисия принадлежи към една работна група. Всяка работна група се ръководи от един от нашите заместник-председатели.

Всеки от докладите и резолюциите на Европейския парламент се гласува на парламентарна комисия и на пленарно заседание, нашите работни групи формулират на високо равнище координирана позиция на Групата на ЕНП.

Вижте как Вашите евродепутати представляват интересите Ви относно законодателството и политиката на европейско ниво.

Икономика, работни места и околна среда

Занимаваме се с някои много широкообхватни въпроси: от бъдещето на Икономическия и паричен съюз в ЕС, еврото и финансовата стабилност до енергийните доставки и сигурност, политиката в областта на климата, опазването на околната среда и качеството на въздуха.

Правосъдие и вътрешни работи

Работим активно за един ЕС, в който гражданите се ползват от техните основни права и където върховенството на закона се зачита напълно . Тази работна група разглежда важни въпроси като миграцията, гражданските свободи, равенството между половете и образователните, конституционните и правните въпроси.

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Работим за бюджет, чрез който Европа ще стане по-конкурентоспособна и ориентирана към бъдещето, като насърчи ефективното и ефективно използване на парите на данъкоплатците с цел постигането на най-добри резултати с парите на ЕС.

Външни работи

Оказваме влияние върху външната политика и политиката за сигурност на ЕС, заемайки главна роля в усилията на ЕС за гарантиране на външните граници на ЕС, настояваме и работим активно за създаването на Европейски отбранителен съюз и либерализирането на визовия режим. Западните Балкани също са приоритет за нас.