Промяна с цел осигуряване на високи стандарти

Глобалната икономика донесе нови предизвикателства за европейския социален модел: конкуренция въз основа на ниски социални и екологични стандарти в трети страни, нови начини на работа, развити от гигантите в цифровите технологии, и практики за избягване на данъци, които дадоха възможност на компании да оперират в Европа, без да плащат данъци при извършването на дейността си.

Ние сме на мнение, че моделът на социалната пазарна икономика все още е най-добрият отговор на тези нови предизвикателства.

Иновациите носят промени, но Европа може да гарантира, че тези промени са в полза на европейците. Най-важното при новите разработки в областта на електронното здравеопазване, свързания транспорт, интелигентното градоустройство, устойчивото селско стопанство или приобщаването на хората с увреждания е иновациите да са в услуга на хората. Страхът от иновации е за остарелите политически сили. Групата на ЕНП приветства иновациите, като работи по мерки, с които да се гарантира, че никой няма да остане на заден план.

Пет опорни точки за едно по-справедливо общество

Работим по споразумения за справедлива и свободна търговия, които спазват социалните ни стандарти и потребителските права, като същевременно предотвратяват нелоялните търговски практики на трети страни, които могат да засегнат работните места в Европа.

Работим за създаването на подходяща среда в Европа за развитие на цифровата икономика и на нови бизнес модели, като гарантираме, че работещите в цифровия отрасъл се ползват с еднакво ниво на защита като заетите в традиционните сектори.

Работим за защитата на хората, чиято работа е застрашена от цифровизацията, като същевременно извеждаме като приоритети образованието, ученето през целия живот и цифровата грамотност, така че хората да могат да останат на пазара на труда.

Работим за гарантирането на солидарността между поколенията чрез избягване на генерирането на допълнителни дългове за бъдещите поколения и отстояване на позицията за справедливи пенсии за възрастните.

Работим за това предприятията в цифровия отрасъл да спазват същите правила като традиционните предприятия, да сложим край на избягването на данъци и да накараме фирмите да плащат при извършването на стопанска дейност.


Related content

Зад какво заставаме

Economy, jobs & environment working group image

Правосъдие и вътрешни работи

Legal & home affairs working group image

Икономика, работни места и околна среда

Budget, agriculture and regional funding working group image

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАЙ-ГОРЕ