Законодателството на ЕС трябва да бъде съобразено с нуждите на МСП

Малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на европейската икономика. Те произвеждат 58 % от БВП на Европейския съюз и осигуряват 67 % от всички работни места в частния сектор. Те стимулират иновациите, лесно се приспособяват към пазара, оказват силно икономическо въздействие във всички сектори на стопанската дейност, генерират заетост и осигуряват квалифицирана младежка работна сила. Пряката отговорност за управлението на тези предприятия често е в ръцете на силни семейни предприемачи, което ги превръща в опора на икономическия растеж. Със собствен капитал над средния и широко разпределение на инвестиционните рискове, малките и средни предприятия устояват на предизвикателствата на глобалните финансови кризи.

Смятаме, че законодателството на ЕС следва да се оцени в светлината на въздействието му върху МСП. Подходът с универсалния размер невинаги е най-удачен. Правилата на ЕС не бива да създават непропорционална тежест и бюрократични спънки за по-малките предприятия, които пречат на просперитета им.

Финансирането на МСП и революцията в областта на иновациите

Успоредно с това ще посочим, че МСП следва да получат по-добър достъп до финансиране. Дори и днес това все още е основната пречка за растежа им. С цел преодоляване на тази трудност създадохме инструменти като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME). Освен това подкрепяме освобождаването на неусвоения капитал, за да се увеличат възможностите за финансиране по програмите на ЕС за научни изследвания и да се насърчи използването на алтернативни форми на финансиране, включително рисковия капитал.

При основаването си всички стартиращи предприятия са МСП. Ако Европа иска те да имат определяща роля в революцията в областта на иновациите, ни е необходима регулаторна среда, която им дава възможност да се развиват успешно и да разрастват дейността си в чужбина.

 

 


Related content

Трябва да спасим лятото на Европа

Групата на ЕНП в Европейския парламент призовава за въвеждането на унифицирани здравни прегледи и санитарни протоколи за пътуване и туризъм, за недискриминационн...

Прочети в допълнение

Зад какво заставаме

Economy, jobs & environment working group image

Правосъдие и вътрешни работи

Legal & home affairs working group image

Икономика, работни места и околна среда

Budget, agriculture and regional funding working group image

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАЙ-ГОРЕ