Улеснен достъп до финансиране

За разлика от повечето други сектори, селскостопанска политика е почти изцяло европейска. Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС дава възможност на европейските земеделски стопани да произвеждат висококачествени и безопасни хранителни продукти на достъпни цени за над 500 милиона европейски потребители. Освен това тя има водеща роля в икономическото развитие на селските райони и в устойчивото използване на природните ресурси. Групата на ЕНП е поела ангажимент за стабилна, устойчива, конкурентна и справедлива ОСП, така че нашите земеделски стопани да правят това, което умеят най-добре: да произвеждат единствени по рода си европейски, висококачествени хранителни продукти и да опазват уникалните ни селски райони.

След 2020 г. ще бъде направен преглед на ОСП. Смятаме, че за да бъде ефективна и устойчива, новата селскостопанска политика на ЕС има нужда от добро финансиране и нови методи. Въпреки това ОСП не трябва да се поправя, защото работи. Новата ОСП също трябва да се основава на два стълба: един, който е напълно финансиран от ЕС, за да се гарантира ефикасното подпомагане на доходите на нашите земеделски стопани, и втори, изпълнението на чиито цели зависи от подкрепата на националните и регионалните органи. Независимо каква ще бъде бъдещата архитектура на новата ОСП, европейските земеделски стопани трябва да разполагат с по-лесен достъп до финансиране от ЕС и да се сблъскват с по-малко бюрокрация.

Подкрепата за младите земеделски стопани, с която да се гарантира бъдещето на производството на хранителни продукти в Европа, е водещ принцип за Групата ни. Предпазването на дългосрочните инвестиции от колебания, които застрашават техните доходи, е изключително важно, за да насърчим създаването на ново поколение земеделски производители.

Повече възможности за земеделските стопани с цел защита на производството на хранителни продукти

Наред с това европейските земеделски стопани имат нужда от защита от нелоялните търговски практики във веригата на хранителните доставки. Съсредоточаването на правомощия в ръцете на пазаруващите създаде неравностойна среда, в която земеделските стопани влияят незначително на пазара и са обект на практики, които намаляват маржовете им до пълното им изтласкване от пазара. Групата на ЕНП работи по няколко нови закона, които ще им дадат възможност да подават анонимни жалби, ако смятат, че купувачи участват в нелоялни търговски практики.

Процедурите за оценка и издаване на разрешителни за веществата в пестицидите трябва да се подобрят, както и да се затвърди значението и авторитета на научните институти. Така ще сме в състояние да вдъхнем увереност за земеделските стопани, тъй като те разчитат на законни, безопасни и надеждни пестициди.


Related content

Зад какво заставаме

Economy, jobs & environment working group image

Правосъдие и вътрешни работи

Legal & home affairs working group image

Икономика, работни места и околна среда

Budget, agriculture and regional funding working group image

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАЙ-ГОРЕ