Насърчаване на нови европейски лидери в областта на иновациите

Въпреки че от векове Европа води при глобалните иновации, днес трябва да догонваме САЩ и Азия. Европа разполага с потенциала отново да бъде лидер при следващата цифрова вълна, същата, която вече променя из основи нашите традиционни отрасли и домакинства.

За да изпълним тази задача, ние сме за установяването на регулаторна рамка, чрез която се създават подходящите условия, за да могат обществата да възприемат иновациите, и се осигуряват достатъчно финанси. Среда, в която могат да израснат нови европейски лидери в областта на иновациите, като например Airbus. Ние трябва да подобрим програмите за научни изследвания в областта на изкуствения интелект, като определим ясни етични и социални стандарти.

Създаване на идеи в услуга на хората

В основата на иновациите е създаването на идеи, които работят за хората. Такива са електронното здравеопазване, свързаният транспорт, интелигентното градоустройство, устойчивото селско стопанство, приобщаването на хората с увреждания. При иновациите няма победители и губещи. По същество те са промени в услуга на европейските граждани. Нашите образователни системи трябва да популяризират дигиталната грамотност на ранен етап и да свързват подходящите умения с подходящите възможности. Наред с това Европа трябва да стимулира иновациите, които улесняват участието в обществото, като електронното гласуване или бездокументната администрация.

Поддържаме политика в областта на иновациите, основана на ценности, а не на алгоритми, която не се ръководи от технологични гиганти или авторитарни сили. Европейският начин на живот има всичко необходимо за постигане на успех: ценности, справедлива социална пазарна икономика, творчески капацитет и стабилни демокрации. Тези конкурентни предимства доведоха до успехи в промишлеността, създадоха отлични възможности за научни изследвания, надеждни образователни системи и най-силната потребителска мощ в света. Ако искаме да ги запазим, Европа трябва да насърчава въвеждането на нови бизнес модели, които водят до разкриването на работни места при същевременното спазване на социалните стандарти.


Related content

Зад какво заставаме

Economy, jobs & environment working group image

Правосъдие и вътрешни работи

Legal & home affairs working group image

Икономика, работни места и околна среда

Budget, agriculture and regional funding working group image

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАЙ-ГОРЕ