Свобода и равенство

Не може да отстъпваме от основен принцип на ЕС какъвто е свободата на движение. ЕС и държавите членки трябва заедно да се борят срещу злоупотребите с принципа на свобода на движение на национално и европейско равнище. Искаме да опростим и да увеличим мобилността на работната сила в ЕС.

Борбата за правата на жените, включително преустановяването на разликата в заплащането и борбата срещу насилието, основано на пола, трябва да останат приоритет. Трябва да зачитаме и правата на децата, да вземаме предвид какво е в техен най-добър интерес.

Всички държави-членки трябва да гарантират правата на лицата, принадлежащи към автохтонни национални малцинства и езикови групи.

Нашите хуманитарни отговорности

Европа трябва да предложи защита на политическите бежанци и на онези, които бягат от граждански войни. За да поеме своята хуманитарна отговорност, ЕС следва да създаде ефективна обща система за предоставяне на убежище, а държавите-членки трябва да прилагат на практика съществуващите правила.

Европа трябва да развие обща политика в областта на убежището и имиграцията, където държавите-членки да могат да дадат приоритет на достъпа на гражданите на ЕС до техните пазари на труда, като същевременно увеличат тяхната хуманитарната помощ.

ЕС не може да толерира социални измами и социален дъмпинг. Въпреки, че уважаваме законната миграция на пазара на труда, трябва да се справим със злоупотребите и да направим разграничение между бежанците и икономическите мигранти. Държавите членки трябва да върнат незаконно пребиваващите икономически мигранти в техните страни в съответствие с международното право и правото на ЕС.

Инвестиране в сигурността

Борбата с организираната престъпност, корупцията и терористичните организации остава приоритет за ЕС, както и борбата срещу трафика на хора. Тъй като малките държави и държавите по крайбрежието на Европа са изправени пред много специфични предизвикателства по въпросите на миграцията, искаме да сложим край на организираната престъпност и трафика на хора с цел предотвратяване на трагедии.

Искаме да направим границите на Европа по-сигурни. Считаме, че Европа трябва да увеличи финансовите, човешките и техническите ресурси, като същевременно укрепи ролята и прерогативите на Агенцията за защита на границите.

Европа се нуждае и от стратегия за киберсигурността и срещу престъпленията в киберпространство. Държавите-членки трябва да подобрят сътрудничеството си в сферата на полицията и правосъдието, за да се борят с престъпленията онлайн и офлайн.

Друго свързано съдържание

Контакти

Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Председател - Работна група Правни въпроси и вътрешни работи

Повече информация
НАЙ-ГОРЕ