Европейският съюз е изправен пред големи предизвикателства: безработица, миграция и тежка глобална конкуренция, съпроводени от загубата на доверие в способността на политиката да намирана решения. Групата на ЕНП иска да предостави на ЕС успешна програма за реформи за бъдещето на Европа, която да гарантира, че ЕС ще може да посрещне бъдещите предизвикателства. Увеличаването на растежа и заетостта трябва да бъде подкрепено от усилията за възстановяване на доверието на гражданите. Европа е континент на ценности и човешко достойнство. Трябва да защитим нашия социален модел в условията на глобална конкуренция, като в същото време се справим с демографското предизвикателство.

Икономика, работни места и околна среда

Продължаваме да се застъпваме за социална пазарна икономика като най-доброто средство за създаване на работни места и иновации, като същевременно защитаваме нашите високи социални и екологични стандарти. Трябва да завършим единния цифровия пазар, да разработим нови начини за намаляване на емисиите и осигуряване на достъпна енергия.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Правосъдие и вътрешни работи

Трябва да подобрим сигурността ни, като контролираме по-добре нашите граници, а същевременно предоставим убежище на нуждаещите се, и се оборудваме по-добре за борба с киберпрестъпността. Нашето право на свободно движение трябва да бъде запазено, като трябва да продължим да въвеждаме мерки за предотвратяване на тероризма.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Бюджетът на ЕС не трябва да разчита единствено на национални вноски - Европа трябва да може да финансира своите приоритети в дългосрочен план и с допълнителни ресурси. Нашата селскостопанска политика се нуждае от адекватно финансиране и нови методи, за да бъде ефективна и устойчива.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Външни работи

Трябва да засилим способността си да говорим с един глас на световно равнище за постигане на нашите цели: мир и сигурност, отворена и многостранна търговия и облекчаване на бедността. Трябва да продължим да насърчаваме правата на човека и демокрацията в нашите отношения с трети страни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Писмени становища

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 01.07.2020

Позиция на Групата на ЕНП за Европейския здравен съюз

Когато хората отправят пожелания за рожден ден или за Нова Го...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 19.02.2019

Документ за изразяване на позицията на групата на ЕНП относно меж-дународната търговия

ЕС е сред лидерите в областта на свободната и справедлива световна търговия. Доказателство за това са нашите многобройни търговски партньорства в световен мащаб и силната ангажираност към използването на многостранна система, което намира израз в Световната търговска организация (СТО). С оглед на настоящите предизвикателства ЕС трябва да се възползва от възможността за активен диалог с партньорите си по целия свят, за да може да следва амбициозна търговска програма в глобален контекст. Търговската политика е важен стълб, който допълва както външната политика, така и вътрешната и външната сигурност, насърчава глобалното развитие и популяризира нашите европейски ценности на световната сцена, укрепва стратегическите партньорства на Съюза и подпомага изграждането на нови съюзи. Искаме да направляваме глобализацията и да осигурим участието на гражданите Глобализацията и отворените пазари подобриха значително жизнения стандарт и намалиха бедността в ЕС и по света. Продължаваме да се ангажираме с формулирането на търговската политика на ЕС с цел по-справедливо споделяне на ползите от глобализацията. Европейските предприятия, които извършват внос и износ в рамките на днешните глобални вериги за създаване на стойност, осигуряват конкурентоспособност, работни места и растеж, както и по-голям избор и по-ниски цени за потребителите, като същевременно обслужват потребностите на нашите съграждани. Ние сме поели ангажимент за свободна, основана на правила и ценности търговия и искаме да поддържаме условия на равнопоставеност, да опазваме и насърчаваме високите стандарти на ЕС като фактор, определящ стандарти при изграждането на международна търговия, както и да насърчаваме основните принципи на демокрацията и правата на човека в дух на реципрочност и взаимна изгода. Повишаването на нашата конкурентоспособност и на износа в целия свят е от ключово значение за осигуряването на нови работни места. В търговските споразумения на ЕС трябва да се включват ефективни разпоредби за малките и средните предприятия (МСП), които извършват 30% от износа на Съюза и са движеща сила за създаването на работни места, растеж и иновации. В същото време ние винаги ще сме гарант за защитата на нашите комунални услуги, както и изключването на аудио-визуалните услуги. Призоваваме всички заинтересовани лица да разработят по-добра комуникационна стратегия за търговската политика на Съюза, за да осигурим участието на гражданите. Желаем прозрачност и откритост на всички етапи от преговорите, но и поверителност, когато е необходимо, за да се постигнат най-добрите възможни резултати от преговорите. Търговската политика е важна компетентност на Съюза. Във връзка с това становището на Съда на Европейския съюз относно Споразумението за свободна търговия (ССТ) със Сингапур укрепи демократично легитимната роля на Европейския парламент и осигури яснота относно компетентността на ЕС като цяло. Нашата група приветства предложението на Съвета относно общата бъдеща структура на търговските споразумения. Призоваваме Комисията, когато представя окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, както и Съвета, когато взема решение относно подписването и сключването на споразумения в бъдеще, да зачитат в пълна степен разпределението на компетентността между ЕС и неговите държави членки. Желаем основана на ценности търговска политика и насърчаване на устойчивото развитие Желаем отговорна търговска политика, основана на ценности и правила. Тя обаче следва да не бъде обременена прекомерно с проблеми, които не са пряко свързани с международната търговия. Успешното преразглеждане на Регламента на ЕС за борба с изтезанията, новият Регламент на ЕС относно полезните изкопаеми от зони на конфликт и продължаващото преработване на Регламента на ЕС относно контрола на износа на изделия с двойна употреба ще допринесат за укрепване на правата на човека и за подобряване на положението по места, като същевременно се избягва бюрокрацията за европейските дружества. Желаем да насърчаваме устойчивото развитие чрез договаряне на споразумения за икономическо партньорство (СИП), които съчетават интересите както на държавите от Европа, така и на тези от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), насърчават развитието чрез стимули за регионалната интеграция, създават възможности за търговия и инвестиции, подобряват икономическото управление и намаляват бедността. Убедени сме, че инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО), общата система за преференции (ОСП) и ОСП+ са добри инструменти за подпомагане на развитието и икономическия растеж. Групата на ЕНП приветства предложенията за укрепване на партньорството на ЕС с Африка във връзка с дългосрочната перспектива за широкообхватно ССТ между двата континента. Подкрепяме плановете за увеличаване на наличното финансиране в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за съответните проекти с цел увеличаване на търговския обмен с ЕС и създаване на възможности за оползотворяване на пълния му потенциал, както и за стимулиране на публичните и частните инвестиции, работните места и образованието. Главите относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) в споразуменията за свободна търговия на ЕС са подходящи и ефективни инструменти за популяризиране на съответните международни стандарти в областта на труда и опазването на околната среда, цялостно разпространение на принципите на правата на човека и доброто управление чрез осигуряване на непосредственото участие на гражданското общество, основано на диалог и сътрудничество. Съществуващите разпоредби относно ТУР имат задължителен характер и широк обхват; те укрепват многостранната система и са предмет на специален, взаимно признат механизъм за уреждане на спорове. Приветстваме неофициалния документ на Комисията, който има за цел да се повиши ефективността на изпълнението и гарантирането на прилагането на главите относно търговията и устойчивото развитие, включени в споразуменията от ЕС. Предпочитаме многостранен подход и подкрепяме преговорите по ССТ Според нас многостранната търговска система, която се олицетворява от СТО, продължава да бъде несъмнено най-добрата рамка за постигане на свободна и справедлива търговия в световен мащаб в съответствие с принципите на правовата държава. ССТ се нареждат едва на второ място сред най-добрите възможности, но са необходими в това отношение. Очакваме да се постигне цялостен напредък по програмата на СТО, като същевременно се запазят нашите високи европейски стандарти във всички области. Трябва да се отчитат в достатъчна степен интересите на производителите от ЕС, включително тези в най-отдалечените региони, както и интересите на асоциираните към ЕС отвъдморски страни и територии (ОСТ). Категорично потвърждаваме своя ангажимент към обвързваща система за уреждане на спорове и независим Апелативен орган, които са от решаващо значение за правилното функциониране на СТО. Поради това изразяваме загриженост относно нерешения въпрос с назначенията в Апелативния орган на СТО и призоваваме нашите международни партньори да престанат да блокират процеса на номиниране на нови съдии на Апелативния орган. Същевременно изразяваме готовност да продължим обсъждането на евентуални подобрения в СТО с нашите международни партньори. Поради това гледаме на неотдавнашното политическо споразумение за търговските отношения между ЕС и САЩ като на добра основа за тясно сътрудничество с единомислещи партньори с цел реформиране на СТО и предприемане на мерки за справяне с нелоялните търговски практики. Подкрепяме предложения от Комисията цялостен подход за модернизиране и укрепване на функционирането на СТО в ключови области, включително нови правила за предприемане на мерки с цел справяне с настоящите предизвикателства като промишлените субсидии, интелектуалната собственост и принудителният трансфер на технологии, както и нов подход към развитието. Желаем да дадем нова визия на нашата силна трансатлантическа връзка САЩ са ключовият стратегически партньор на ЕС. Споделяме общи ценности и се ползваме от най-интегрираните икономически отношения в света. Протичащото в момента преобразуване на международната система и предизвикателствата, пред които сме изправени, допълнително извеждат на преден план значението на трансатлантическите отношения за гарантирането на мира, сигурността и стабилността. След замразяването на преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) трябва да дадем нов тласък на нашето партньорство, за да очертаем заедно насоките за 21-ви век и да проучим възможностите за подновяване на търговските преговори, когато са налице необходимите условия. Поради това считаме, че политическата договореност, постигната от председателя на Комисията, г-н Юнкер, и президента на САЩ, г-н Тръмп, на 25 юли 2018 г. и отразена в съвместна декларация, която трябва да бъде доразвита в рамките на работната група по въпросите на изпълнението, може да проправи пътя към започването на нов процес на сътрудничество и да постави началото на преговори за нулеви тарифи за промишлените стоки и за оценки на съответствието с явни взаимни предимства. Споделяме загрижеността относно прекомерния капацитет в ключови сектори в световен мащаб във връзка с осигуряването на функционираща международна търговска система, иновации и устойчив растеж. Поради това е от решаващо значение ЕС и САЩ да продължат да работят заедно и да засилят сътрудничеството си в рамките на множество форуми, включително Глобалния форум, да намерят обща позиция по търговските въпроси от взаимен интерес и да се избегне отрицателното въздействие върху трансатлантическите отношения в бъдеще. Смятаме, че всеобщото налагане на вносни мита за стомана и алуминий от настоящата администрация на САЩ е неподходящо средство за разрешаване на проблемите, свързани със свръхкапацитета. Категорично подкрепяме Комисията в усилията да се гарантира, че интересите на ЕС са изцяло защитени, също и по отношение на всички други действия с протекционистичен характер, включително тези, които поставят под въпрос Общата селскостопанска политика и текущото проучване с цел въвеждане на евентуални митнически тарифи за автомобилния сектор. С оглед на постигнатата политическа договореност призоваваме и двете страни да работят за намирането на решение на въпроса за тарифите и да се въздържат от налагане на нови тарифи. Подкрепяме задълбочаването на търговските отношения с нашите съседни държави партньори от Източна Европа Осъзнаваме колко е важно да се постигнат стабилност, демокрация и благоденствие в съседните държави от Източна Европа и да се подкрепят задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия (ЗВССТ), които предлагат рамка за модернизиране на търговските отношения и икономическото развитие на нашите партньори от Източното партньорство (ИП), които желаят това. Приветстваме идеята за привлекателен по-дългосрочен модел „ИП+“ за асоциираните държави, които са постигнали значителен напредък в изпълнението на свързаните със СА/ЗВССТ реформи като жизненоважен инструмент за развитие на търговския обмен с ЕС. Призоваваме за бързо и цялостно прилагане на споразуменията на ЕС за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна, по-специално на търговските стълбове. В този контекст очакваме скоро да се намери решение на нерешените проблеми по отношение на главата за ЗВЗСТ между ЕС и Украйна и настоятелно призоваваме за бързото прилагане на тази глава. Желаем да задълбочим търговските преговори на ЕС със Средиземноморието Търговията между Европейския съюз и Средиземноморието предлага добри перспективи. Подкрепяме започването на преговори за ЗВССТ с определени държави от Средиземноморския регион и продължаване на обсъжданията относно премахването на нетарифните и техническите бариери, като се обърне особено внимание на нашите стандарти и чувствителни продукти (например селскостопански продукти). Приветстваме ратифицирането на Търговското споразумение между ЕС и Канада (ВИТС) Смятаме, че ратифицирането на ВИТС и временното му влизане в сила е най-новият пример за споразумение, от което и двете страни печелят, и е модел за бъдещи споразумения. Във времена на нарастващ протекционизъм ратифицирането на ВИТС изпраща ясен сигнал на света, че се ангажираме с отворената търговия, основана на правила, и насочваме глобализацията, като определяме наши правила и стандарти. Споразумението укрепва трансатлантическите връзки на ЕС с нашия дългогодишен съюзник Канада. Подкрепяме по-активни и актуализирани търговски политики в отношенията с Латинска Америка и Карибския басейн Търговските отношения с партньорите от Латинска Америка и Карибския басейн най-после се превърнаха в приоритет за Европейския съюз и са отразени в мрежа от регионални споразумения. Приветстваме влизането в сила на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка, както и временното прилагане на споразумението за търговия с Колумбия и Перу, което от януари 2017 г. беше разширено, за да обхване и Еквадор като трети партньор. Смятаме, че влизането в сила на СИП с 14 карибски държави е важна стъпка в рамките на усилията за запазване и насърчаване на регионалната интеграция. Призоваваме за бързо приключване на текущите преговори за модернизация на Споразумението за асоцииране с Чили и приветстваме приключването на преговорите за всеобхватно актуализиране на Споразумението на ЕС с Мексико. Считаме, че едно всеобхватно и балансирано споразумение с държавите от МЕРКОСУР, в рамките на което е поставен специален акцент върху на най-чувствителните продукти от ЕС (напр. някои селскостопански стоки) и прилагането на тарифи и квоти спрямо посочените продукти , както и върху условията на равнопоставеност за съответните сектори, би могло да бъде изключително полезно за стимулирането на икономическия растеж и на двата региона. Успешното сключване на балансирано споразумение ще спомогне и за премахването на съществуващите прекомерни търговски бариери, по-специално високите мита, усложненията при вноса и субсидиите в региона. Убедени сме, че съществуват като цяло големи възможности за създаване на зона на пълноценно евро-латиноамериканско междурегионално партньорство въз основа на модел на регионализъм, отговарящ на изискванията на СТО, и в дух на доверие и взаимни ползи. Желаем условия на равнопоставеност с Китай Китай е една от най-големите икономики в света. Огромното ѝ вътрешно развитие предлага значителни възможности за европейския износ и европейските инвеститори. Европейският съюз е най-големият търговски партньор на Китай, а по отношение на Китай Съюзът е на второ място, като изостава единствено от САЩ. През последните години обемът на търговията със стоки с Китай се увеличи значително, а износът от ЕС нараства бързо; въпреки това ЕС последователно отбелязва значителен търговски дефицит. Това се дължи отчасти на съществуващите все още неоправдани нетарифни мерки, на технически пречки и на липсата на реципрочност. Те трябва да бъдат постепенно премахнати, за да се гарантира устойчивостта на нашето икономическо партньорство. Докато съществуват нелоялни търговски практики, ще призоваваме за продължаване и стриктно прилагане на инструментите на ЕС за търговска защита и на новата антидъмпингова методика. Все пак ЕС е поел ангажимент за отваряне на търговските отношения с Китай при справедливи условия и при пълно спазване на задълженията си към СТО. Междувременно подкрепяме и следим отблизо продължаващите преговори за всеобхватно инвестиционно споразумение между ЕС и Китай с цел създаване на по-сигурна нормативна уредба за достъп до пазара в дългосрочен план. В този контекст нашите приоритети остават насърчаването на реципрочност, установяването на условия на равнопоставеност, предприемането на мерки за справяне със свръхкапацитета и недискриминационното третиране на предприятията и инвеститорите. Напредъкът на тези преговори и постепенното премахване на другите необосновани и несъответстващи на правилата на СТО тарифни и нетарифни бариери ще изпратят силен сигнал относно ролята на Китай в световната икономика. Призоваваме за повече прозрачност при управлението на инициативата „Един пояс, един път“, поета от Китай, и приветстваме създаването на платформата за свързаност между ЕС и Китай. Държавите членки следва да гарантират, че ЕС има единна позиция в отношенията си с Китай и че евентуалните двустранни проекти са в съответствие с общия европейски подход. Подкрепяме започването на преговори за двустранно инвестиционно споразумение с Тайван и призоваваме Комисията да приключи подготвителната работа с цел официално започване на преговори възможно най-скоро. Подкрепяме нова стратегия за Централна Азия Приветстваме постигнатия напредък от централноазиатските държави по споразуменията за партньорство с ЕС, тъй като те се превърнаха в значими партньори. Подчертаваме значението на предложението за нова стратегия до края на 2019 г. в съответствие с Глобалната стратегия на ЕС. Приветстваме ратифицирането на СИП между ЕС и Япония Ратифицирането на СИП между ЕС и Япония е важен крайъгълен камък и е от голямо геополитическо значение за въвеждането на най-голямото двустранно търговско споразумение, договаряно някога от ЕС. То ще създаде икономическа зона с население от 600 милиона души и със стойност, равняваща се на над 30% от световния БВП. СИП ще открие огромни пазарни възможности за двете страни, ще укрепи сътрудничеството в редица области, ще потвърди споделения им ангажимент за устойчиво развитие и ще включва за първи път конкретен ангажимент към Парижкото споразумение относно изменението на климата. Подкрепяме продължаващите преговори на Комисията относно стандартите за защита на инвестициите и уреждането на спорове във връзка със защитата на инвестициите. Групата на ЕНП смята, че всеобхватното и амбициозно СИП с Япония представлява най-добрата възможност за европейските дружества и граждани да се възползват в пълна степен от нашите отношения с Япония. Искаме проактивна стратегия за Тихоокеанския регион (напр. страните от АСЕАН) Групата на ЕНП подкрепя прилагането на проактивна стратегия за договаряне и пълно прилагане на двустранни споразумения с държавите от АСЕАН, както и с Австралия и Нова Зеландия, с цел насърчаване на по-добър достъп за европейските дружества и премахване на нетарифните бариери. Групата на ЕНП смята, че споразуменията със Сингапур и Виетнам за свободна търговия и инвестиции имат пълния потенциал да насърчават търговския ни обмен с посочените две държави от АСЕАН, което ще има положително въздействие върху растежа и заетостта и по отношение на сигурна инвестиционна среда в двете държави. Приветстваме започналите неотдавна преговори с Австралия и Нова Зеландия с цел бързо финализиране на всеобхватно и балансирано търговско споразумение. Подкрепяме настоящите преговори с Индонезия, Тайланд, Малайзия и Филипините и сключването на междурегионално ССТ през следващите пет години. Искаме да определим бъдещите търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство Обединеното кралство ще продължи да бъде важен партньор за ЕС, предвид нашите общи ценности и история, включително членството на Обединеното кралство в ЕС в продължение на повече от 40 години. Поради това въвеждането на всеобхватна рамка за бъдещите ни отношения е в интерес на всички страни, за да се гарантира, че и двата пазара ще продължат да бъдат интегрирани във възможно най-голяма степен. Смятаме, че членството на Обединеното кралство във Вътрешния пазар и в Митническия съюз би било най-доброто решение както за Обединеното кралство, така и за останалите държави — членки на ЕС, и е единственото, което може да гарантира непрекъснати и безпроблемни взаимни търговски потоци и напълно да запази ползите от нашите икономически отношения. ЕС следва да продължи да насърчава и развива отношенията си с Обединеното кралство. Това ще позволи да се гарантира, че в бъдеще взаимните търговски потоци ще бъдат възпрепятствани във възможно най-малка степен. Европейският парламент трябва да участва пълноценно в процеса на договаряне на бъдещите търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство, а всяко търговско споразумение да бъде предмет на неговото окончателно одобрение. Призоваваме за силна защита на инвестициите Подкрепяме новия подход на ЕС за защита на инвестициите, който подобрява индивидуалните подходи, следвани от държавите — членки на ЕС, в рамките на над 1 400 действащи двустранни инвестиционни споразумения (ДИС). Макар че с Договора от Лисабон компетентността се прехвърля от държавите членки към ЕС, тези ДИС остават ефективен инструмент за защита на европейските инвеститори и на техните инвестиции срещу нелоялни практики в чужбина, докато не бъдат заменени със споразумения, сключени на равнището на ЕС. От съществено значение е подходът на ЕС да съчетава силна и ефективна защита на инвеститорите и на техните инвестиции със запазването на възможности за предприемане на политически действия, необходими в други области, например за настоящи и бъдещи законодателни стандарти относно въпросите, свързани със защитата на потребителите, политиката за опазване на околната среда и социалната политика, както и упражняването на парламентарните прерогативи. Инструментът за ефективна защита на инвестициите, който може да бъде част от споразуменията за свободна търговия на ЕС или от самостоятелните инвестиционни споразумения на ЕС, следва да бъде в съответствие с правото на държавите да приемат разпоредби и да гарантира това право; следва да бъде невъзможно да се избира най-благоприятната юрисдикция. Дългосрочната ни цел е да бъде създаден независим международен съд. Поради това приветстваме мандата на Съвета за създаване на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове и насърчаваме Комисията да продължи да полага усилия за водене на диалог с трети държави, за да бъде създаден такъв съд възможно най-скоро. Решително подкрепяме създаването на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Всички държави от Г-7 и повечето държави — партньори на ЕС, вече разполагат с механизъм за скрининг на чуждестранните стратегически инвестиции в областта на сигурността и обществения ред. Поради това приветстваме въвеждането на подобен инструмент на равнището на ЕС с цел сътрудничество, скрининг и евентуално ограничаване на чуждестранните инвестиции в посочените стратегически сектори. Искаме ефективни инструменти за търговска защита и отворени пазари За да продължи процесът на либерализация на търговията, все още е необходимо да се разполага със способност за предотвратяване и бързо реагиране на нелоялни търговски практики на нашите пазари в интерес на европейските предприятия и граждани. Поради това подкрепяме използването на различните механизми като антидъмпингови, антисубсидийни и защитни клаузи, когато са изпълнени съответните правни изисквания. Поради това смятаме, че извършеното неотдавна укрепване на инструментите за търговска защита, които вече действат по-бързо и са по-достъпни за МСП, е от ключово значение в търговската стратегия на ЕС. Освен това осигуряването на по-прозрачен, недискриминационен и положителен реципрочен достъп до чуждестранните пазари на обществени поръчки, особено за МСП, е съществен елемент от търговската политика на ЕС. ...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 16.10.2018

За нас безопасността на хората стои на първо място

Европейските граждани трябва да се чувстват в безопасност Св...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 24.04.2018

ЕС може да помогне за лечението на рака: никой да не умира от рак след 20 години

Ракът е едно от основните предизвикателства, пред които се изправят много европейци. Близо един от всеки трима европейци ще развият рак в живота си; всеки европеец знае колко болезнено и тежко остава бремето на рака. Почти всички имат приятели или членове на семейството, страдащи от рак или дори починали от тази ужасна болест. Докато главната отговорност за здравеопазването е на държавите-членки, ЕС може и трябва да изиграе своята роля. Групата на ЕНП се ангажира да направи всичко, което е по нейните сили, за да се гарантира, че никой няма да умира от рак в ЕС след 20 години. Групата на ЕНП подкрепя следните конкретни стъпки: 1. Научни изследвания А:  Искаме удвояване на сумата, която Европейският съюз харчи за научни изследвания на рака, до 2024  Б:  Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания следва да включва следната мисия: „Никое дете да не умира от рак след 20 години“. Следователно бюджетът за научни изследвания за тази цел (рак и деца) следва да се увеличи десетократно до 2024 В:  Научните изследвания, провеждани от организации с нестопанска цел, като например благотворителни организации, занимаващи се с рака, следва да получават пет пъти повече подкрепа, отколкото в миналото. Г:  Ние призоваваме за разумното прилагане на Общия регламент за защита на данните, за да се избегнат ненужни ограничения за научните изследвания в областта на рака. 2. Фармацевтична политика А:  Европейската агенция по лекарствата и националните асоциации за оценка на здравните технологии, които подготвят решенията на държавите-членки за възстановяване на разходите за дадено лекарство, следва да си сътрудничат по-добре, за да се съсредоточат инвестициите върху лекарства, които са от реална полза за пациентите. Затова ние призоваваме за навременното одобряване на предложението на Европейската комисия за оценка на здравните технологии. Б:  По-добра рамка за лечението на деца с рак. В:  По-малко бюрокрация при клиничните изпитвания, особено за МСП и организации с нестопанска цел. 3. Електронно здравеопазване По въпроса за по-специализираните терапии и за избягването на ненужните пътувания за пациентите електронното здравеопазване в Европейския съюз следва да бъде подкрепяно по по-добър начин. Затова искаме Европейската комисия спешно да представи пътна карта, включително законодателни предложения, за гарантирано разработване на общи стандарти за насърчаване на оперативната съвместимост на системите на здравеопазването и необходимата инфраструктура на електронното здравеопазване. 4. Трансгранично здравно обслужване Прилагането на Директивата за трансгранично здравно обслужване, за да се даде възможност на пациентите да посещават специалисти, които са най-подходящи за тяхното лечение, без ненужно натоварване. 5. Превенция Стриктно и бързо прилагане на Директивата за тютюневите изделия; кампании за повишаване на осведомеността, които да насърчават здравословен начин на живот; мерки за качество на въздуха, които третират причините за лошото качество на въздуха; и бързо приемане на предложението на Комисията относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени по време на работа. 6. Скрининг и изследвания за ранно откриване Здравните министри следва да преразгледат Препоръките на Съвета относно раковия скрининг от 2003 7. Регистър на раковите заболявания Комисията следва да спомогне за изграждането на рамка за оперативната съвместимост на европейските регистри на раковите заболявания възможно най-скоро. 8. Перспектива, свързана с пола Следва да се работи по специфичните въпроси от гледната точка на мъжете и на жените. 9. Грижа за преживелите рак Хората, които са преживели рак и нямат съществен риск и чийто риск от медицинска гледна точка не е по-висок от този на населението средностатистически, следва да бъдат защитавани от дискриминация. 10. Неизлечимо заболяване на работното място Хората, които са неизлечимо болни, следва да имат възможност да продължат да работят, ако желаят. 11. Равновесие между професионалния и личния живот Положението на родителите и полагащите грижи за пациенти с ракови заболявания следва да бъде третирано в Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот. 12. Палиативни грижи Комисията следва да предвиди платформа за обмен на най-добри практики в палиативните грижи и да подкрепя научните изследвания в областта на палиативните грижи. Научните изследвания на рака могат да бъдат по-успешни и лечението на рака може да бъде по-ефективно, ако най-добрите мозъци в Европа работят заедно и пациентите имат възможност да се възползват от напредъка, където и да живеят. Това е вярно за рака изобщо, но е особено вярно за рака при децата или за диагнозите за рядкосрещани ракови заболявания. По-персонализираната медицина също означава, че е жизненоважно европейците да работят заедно. ...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 18.04.2018

Да обновим Европа! Да поставим хората в центъра на иновациите

Европа трябв...

НАЙ-ГОРЕ