Европейският съюз е изправен пред големи предизвикателства: безработица, миграция и тежка глобална конкуренция, съпроводени от загубата на доверие в способността на политиката да намирана решения. Групата на ЕНП иска да предостави на ЕС успешна програма за реформи за бъдещето на Европа, която да гарантира, че ЕС ще може да посрещне бъдещите предизвикателства. Увеличаването на растежа и заетостта трябва да бъде подкрепено от усилията за възстановяване на доверието на гражданите. Европа е континент на ценности и човешко достойнство. Трябва да защитим нашия социален модел в условията на глобална конкуренция, като в същото време се справим с демографското предизвикателство.

Икономика, работни места и околна среда

Продължаваме да се застъпваме за социална пазарна икономика като най-доброто средство за създаване на работни места и иновации, като същевременно защитаваме нашите високи социални и екологични стандарти. Трябва да завършим единния цифровия пазар, да разработим нови начини за намаляване на емисиите и осигуряване на достъпна енергия.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Правосъдие и вътрешни работи

Трябва да подобрим сигурността ни, като контролираме по-добре нашите граници, а същевременно предоставим убежище на нуждаещите се, и се оборудваме по-добре за борба с киберпрестъпността. Нашето право на свободно движение трябва да бъде запазено, като трябва да продължим да въвеждаме мерки за предотвратяване на тероризма.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Бюджетът на ЕС не трябва да разчита единствено на национални вноски - Европа трябва да може да финансира своите приоритети в дългосрочен план и с допълнителни ресурси. Нашата селскостопанска политика се нуждае от адекватно финансиране и нови методи, за да бъде ефективна и устойчива.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Външни работи

Трябва да засилим способността си да говорим с един глас на световно равнище за постигане на нашите цели: мир и сигурност, отворена и многостранна търговия и облекчаване на бедността. Трябва да продължим да насърчаваме правата на човека и демокрацията в нашите отношения с трети страни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как го осъществяваме

Писмени становища

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 15.03.2021

Документ за изразяване на позиция на Групата на ЕНП относно правата на детето

I. Въведение „(…) Съюзът утвърждава и насърчава своите ценности и интереси и допринася за защитата на своите граждани. Той допринася за мира, сигурността, устойчивото развитие на планетата, солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и справедлива търговия, премахването на бедността и защитата на правата на човека и в частност тези на детето (...)“ Член 3 от Договора за Европейския съюз Правата на децата са права на човека: права, които ЕС и държавите членки на ЕС, трябва да зачитат, защитават и прилагат. Изминаха 30 години от подписването на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето (наричана по-долу „Конвенцията“) в Ню Йорк през 1989 г. и влизането ѝ в сила през 1990 г. Въпреки че Конвенцията за правата на детето е ратифицирана от 194 държави, включително всички държави – членки на Европейския съюз, много от набелязаните цели остават неизпълнени. Придържаме се към принципа, ясно посочен в горепосочената конвенция, че „за пълното и хармонично развитие на личността на детето то трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство“. Правата на децата продължават да бъдат нарушавани или пренебрегвани в много части на света, включително в държавите членки на ЕС. Децата продължават да стават жертви на насилие, малтретиране, бедност и социално изключване. Те все още се сблъскват с дискриминация въз основа на религия, увреждане, пол, сексуална ориентация, етнически произход, трансгранична раздяла или правен и социалноосигурителен статут. Групата на ЕНП се гордее с факта, че е застъпник и пазител на правата на децата, и поради това непрестанно се стреми да подобрява тяхната закрила и ангажираност. Въз основа на общо предложение за резолюция по инициатива на ЕНП, прието през 2014 г., Европейският парламент поиска от Европейската комисия да представи стратегия за правата на детето, включваща конкретен план за действие. Времето за това най-накрая дойде. Чрез бъдещата стратегия на ЕС за правата на детето ще се осигури рамка за действие на ЕС за по-добро насърчаване и защита на правата на децата. Тя ще съдържа набор от мерки, които ЕС трябва да приложи. Тези мерки ще са насочени, наред с другото, към: правата на най-уязвимите деца, правата на децата в ерата на цифровите технологии, предотвратяването и борбата с насилието и насърчаването на правосъдие, съобразено с интересите на детето. Тя ще включва и препоръки за действие от страна на други институции на ЕС, държави членки на ЕС, и заинтересовани страни. Групата на ЕНП приветства бъдещата Стратегия на ЕС за правата на детето, като същевременно подчертава значението на следните области на политиката и необходимостта от иновативни инструменти за защита на децата и техните права чрез действия не само от тяхно име, но и заедно със самите тях. Освен това призоваваме всички държави членки специално да възложат на свой публичен орган да измерва въздействието на националното и регионалното законодателство върху децата, както и като цяло да насърчава правата на децата в публичната политика. II. Защита на правата на детето чрез законодателството на ЕС – гарантиране на висшите интереси на детето 1. Законодателство на ЕС, съобразено с интересите на децата Преди Европейската комисия да предложи нова инициатива или преглед на съществуващите инициативи, тя оценява необходимостта от действия на ЕС и потенциалното икономическо, социално и екологично въздействие на алтернативните варианти на политиката, като използва инструменти за оценка на въздействието. Считаме, че един „тест за правата на детето“ би допринесъл много за законодателството на ЕС, точно както и т.нар. „тест за МСП“. В рамката на оценките на въздействието този тест би могъл да бъде инструмент за рационализиране и засилване на мерките в подкрепа на правата на детето. Подобно на МСП теста, разработен с цел да „се оценява обстойно въздействието на бъдещите законодателни и административни инициативи върху МСП и съответните резултати да се взимат предвид при изготвянето на предложения“, тестът за правата на детето би могъл да включва няколко стъпки: консултации със заинтересованите страни, включително механизъм за участие на децата; определяне на засегнатите области; измерване на въздействието върху децата; оценка на алтернативните механизми. Тъй като цялото законодателство на ЕС може да влияе пряко и непряко върху живота и благосъстоянието на нашите най-млади граждани, подобен тест в рамките на оценката на въздействието би дал възможност за идентифициране и осигуряване на мерки в подкрепа на утвърждаването и защитата на правата на детето. Като се използват актуални, съпоставими и висококачествени данни, разбити по пол и възраст, би могло да се гарантира, че бъдещото законодателство на ЕС ще спазва ангажиментите на Конвенцията на ООН. Освен това преразглеждането и актуализирането на рамката на ЕС за показателите биха могли да спомогнат за включването на показатели, насочени към децата. 2. Към правосъдна система, съобразена с интересите на детето Висшият интерес на детето следва винаги да бъде водещ в случаи, свързани с благополучието и благосъстоянието на детето – било то дело за упражняване на родителски права, разпадане на семейството, спорове за пребиваване, включително когато те засягат деца – граждани на трети държави, деца, родени в ЛГБТИ+ семейства, или други въпроси, свързани с благосъстоянието на детето. Въпреки че семейното право остава от компетентността на държавите членки, ако има трансгранични последици, ЕС може да приема законодателство по специална законодателна процедура. Това важи в особена степен за периода след Брексит и когато става въпрос за запазването без прекъсване на висшия интерес на децата по отношение на родителските права и издръжката, особено ако единият родител живее в ЕС, а другият – в трета държава. Всеки семеен спор поражда стрес и емоции, но трансграничните случаи са една още по-чувствителна област и представляват предизвикателство от правна гледна точка. Ето защо е необходима по-голяма обществена осведоменост по тези сложни въпроси, в т.ч. трансграничните дела за упражняване на родителски права, трансграничното прилагане на правата на лични отношения с детето и задълженията за издръжка или процедурите за трансгранично отвличане на дете от родител, включително яснота относно родителските права и задължения и правата на децата във всяка държава. Чрез подобряване на услугите на национално ниво и в тясно сътрудничество с ЕС би могло да се осигури по-добра защита на висшите интереси на детето. В такива случаи медиацията би могла да спомогне за предотвратяване на напрежението, при проточващи се съдебни дела. Специализираните съдебни състави в рамките на системите от национални съдилища по семейни дела биха могли, с помощта на органи по медиация, да спомогнат за по-бързото разглеждане на такива многонационални трансгранични производства по семейноправни спорове. Трансграничните случаи представляват предизвикателство от правна гледна точка и поради разликите в изискванията за минимална възраст в отделните държави членки, което може да доведе до различно третиране на детето в зависимост от разминаването в критериите за възраст. Различната национална терминология често затруднява класифицирането на трансграничните престъпления. Поради това групата на ЕНП призовава Европейската комисия да определи проблемите, свързани с разликите в терминологията. Правото на изслушване (също и като начин за упражняване на правата на участие на детето) е основно право, заложено в Конвенцията. Съгласно член 12 от Конвенцията децата имат право да изразяват своите възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до тях, като на техните възгледи следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето. Това право се прилага еднакво по отношение на участието на децата в социални и политически дейности, както и в административни и съдебни производства. Правото на детето да бъде изслушано най-общо се отъждествява с понятието „агентност“ на децата, т.е. децата да бъдат възприемани не само като уязвими човешки същества, нуждаещи се от специална закрила, но и като информирани личности, вземащи решения, носители на права и активни членове на обществото. В това си качество гласът на детето следва да бъде чут във всички ситуации, когато това е възможно. Трябва да говорим от името на децата, за тях и с тях самите. Избухването на пандемията от COVID-19 затрудни достъпа до правосъдие и за да се разреши този проблем, е необходимо съответните органи да реагират проактивно. Гарантирането на спазването на предвидените процесуални изисквания ще доведе до премахване на пречките пред надлежното провеждане на съдебния процес и достъпа до правосъдие. През 2016 г., в своята резолюция относно защитата на висшия интерес на детето в целия ЕС, Европейският парламент припомни, че големият брой петиции, получени по дела, свързани с деца, показва, че е налице сериозен проблем с прилагането на Регламент „Брюксел IIa“. ЕП също счита, че всички системи за закрила на детето следва да имат функциониращи транснационални и трансгранични механизми, които вземат предвид особеностите на трансграничните конфликти. Задължение на ЕП е да гарантира, че в законодателната и незаконодателната си дейност зачита, утвърждава и защитава правата на детето и че се стреми да подобрява живота на децата както в рамките на ЕС, така и извън него. Групата на ЕНП призовава държавите членки да се ангажират със създаването на съобразена с интересите на детето съдебна система, която отчита в максимална степен неговото специфично положение и потребности (на жертва, свидетел или извършител) в хода на производството. За да се предотвратят потенциалният стрес и травма за децата – жертви на престъпления, е изключително важно да се организират процедури, съобразени с възрастта на детето, и провеждани от специализиран персонал, като се осигури лесен достъп до ефективна психологическа помощ. Трябва да се разяснява всяко взето решение относно положението на детето, включително какво означава това пряко за него. Групата на ЕНП призовава държавите членки да предвидят практически насоки, подходящо обучение за всички специалисти в контакт с деца, напр. учители, възпитатели в детски ясли, юристи и медицински специалисти, както и задължително обучение за прокурори, които специализират в областта на непълнолетните лица, и съдии в съдилища по семейни дела. Групата на ЕНП също призовава Комисията да продължи да подпомага обучението на практикуващи юристи в областта на трансграничното семейно право на ЕС, особено с оглед на новите правила относно случаите на трансгранично упражняване на родителски права и трансгранично отвличане на деца от родител съгласно Регламент „Брюксел IIa“, който ще влезе в сила в средата на 2022 г. Насърчаваме също така осигуряването на преводачески услуги, за да се гарантира, че всички деца могат да се изразяват по по-удобен за тях начин. Изключително важно е да сме проактивни в популяризирането сред младежта на правосъдна система, която е съобразена с интересите на детето. Групата на ЕНП призовава всички държави членки да предоставят на своите млади граждани подходящ за възрастта им достъп до тази информация и да вземат предвид всички видове увреждания, които могат да затруднят достъпа до информация. 3. Борба с насилието – физическа неприкосновеност и право на израстване в здравословна среда За да бъдат правата на децата и тяхното благосъстояние по-добре защитени, при подготовката и приемането на нова стратегия за правата на детето трябва да вземем предвид въпроса за правото на децата на физическа неприкосновеност. По-конкретно това означава да се борим срещу всички форми на насилие над деца, включително физическо, сексуално, икономическо и психологическо насилие, като отдадем дължимото внимание на свързаните с пола аспекти. Домашното насилие – проблем, който се задълбочи допълнително по време на пандемията от COVID-19, засяга децата пряко или косвено. В контекста на изолация у дома, дистанционна работа, затваряне на училища и финансова несигурност се забелязва, че семейните отношения стават все по-напрегнати, което поставя децата и жените в още по-уязвимо положение. Групата на ЕНП подкрепя използването на качествени контактни центрове, когато е необходимо, например в случаи на домашно насилие, за да се позволи на семействата да се срещат в защитена среда в присъствието на социален работник. Децата продължават да бъдат малтретирани, пренебрегвани и са жертва на тормоз, включително кибертормоз. Сексуалното насилие над деца, включително разпространението на материали, свързани с детска порнография и проституция, води до допълнително виктимизиране, особено сред момичетата и младите жени. Необходимо е юношите да разбират правата си в тази област, особено в случаи, когато трябва да дадат своето съгласие. Групата на ЕНП приветства съобщението на Комисията относно стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца, но е убедена, че новата стратегия трябва внимателно да разгледа всички форми на насилие срещу деца и да гарантира интегрирането на правата на децата във всички съществуващи и бъдещи законодателни и незаконодателни мерки. Тя трябва също да дава възможност за тясно сътрудничество между държавите – членки на ЕС, и трети държави, както и за координиран отговор в полицейското и съдебното сътрудничество чрез Европол и Евроюст. За да преодолеем пречките пред борбата с трафика на деца, се нуждаем от повече данни. Затова групата на ЕНП призовава за по-тясно сътрудничество на държавните органи с гражданското общество, местните власти, църковните структури и други подобни участници. Освен това координираната транснационална реакция в областта на полицейското и съдебното сътрудничество е от решаващо значение. С повече познания и координиран отговор жертвите могат да бъдат идентифицирани на ранен етап, за да им се предостави правна помощ, гарантираща техните законни права. Ранното идентифициране е наложително, за да се сложи край на зависимостта хищник–жертва. Групата на ЕНП има нулева толерантност към всяка форма на насилие срещу деца и насърчава участието на децата във вземането на решения, които ги засягат. За да осигурим пълната защита на децата, ние сме решени да действаме не само от тяхно име, но и да вземем предвид техния глас и гледна точка в нашите действия. 4. Децата в онлайн средата През май 2012 г. Европейската комисия представи Европейската стратегия за по-добър интернет за децата, за да се предоставят на децата цифровите умения и инструменти, от които те се нуждаят, за да се възползват в пълна степен от онлайн достъпа, като същевременно се гарантира тяхната безопасност. Тази стратегия има за цел също да отключи потенциала на пазара за интерактивно, творческо и образователно онлайн съдържание. В бързо развиващата се онлайн среда обаче осем години са цял жизнен цикъл и затова е крайно време за нова стратегия, която да отчита най-новите технологични развития. Поради това новата стратегия на ЕС за правата на детето следва да предложи поредица от действия и да вземе предвид поуките, извлечени от увеличаването на онлайн ученето по време на пандемията от COVID‑19. Последните месеци ускориха вече съществуващата тенденция дейностите на нашите деца да се прехвърлят онлайн. Цифровата грамотност за всички деца е от ключово значение за възможно най-безопасно навигиране в интернет. Основните факти, установени в доклада на УНИЦЕФ от 2017 г. относно децата в цифровия свят показват, че все повече доказателства сочат, че децата имат достъп до интернет на все по-ранна възраст. В някои държави вероятността децата на възраст под 15 години да използват интернет е толкова голяма, колкото и за възрастните хора над 25‑годишна възраст. Въпреки че свързаността може да бъде решаващ фактор за промяна за някои от най-маргинализираните деца в света, помагащ им да осъществят своя потенциал и да прекъснат цикъла на бедността между поколенията, цифровите технологии могат също да направят децата по-податливи на вреди както онлайн, така и офлайн. Уязвимите деца може би вече са изложени на по-голям риск от вреди от конкретни онлайн проблеми, включително загубата на неприкосновеност на личния живот. Групата на ЕНП призовава Комисията да предложи по-строги предпазни мерки за ограничаване на злоупотребите в социалните медии, в частност в случая на деца, които имат достъп до платформи без надзор. Групата на ЕНП призовава Комисията да предложи по-силна рамка за защита на потребителите за децата, особено по отношение на микропокупките, покупките в рамките на игра и свързаната с тях реклама, в частност в контекста на продължаващата пандемия и по-дългите периоди от време, прекарани онлайн. Борбата срещу сексуалното насилие над деца е приоритет за групата на ЕНП. Европейският парламент и Съветът призоваха за по-нататъшни конкретни действия, разработени в сътрудничество с технологичните платформи и с отрасъла на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Освен това групата на ЕНП призовава технологичните дружества да гарантират култура на защита на своите крайни потребители. Стратегията на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца определя всеобхватен отговор на нарастващата заплаха от сексуално насилие над деца както офлайн, така и онлайн, чрез подобряване на превенцията, разследването, съобразеното с възрастта съобщаване и помощ на жертвите. Групата на ЕНП призовава държавите членки, които все още не са направили това, да криминализират онлайн сприятеляването с цел сексуална злоупотреба, преследването в кибернетичното пространство, подмамването на деца онлайн и споделянето на интимни изображения и изображения без съгласие. Групата на ЕНП е убедена, че стратегията е само началото и че са необходими конкретни законодателни предложения за ефективно справяне със сексуалното насилие над деца, като например предложение, изискващо от съответните доставчици на онлайн услуги да откриват материали, за които се знае, че показват сексуално насилие над деца, и да се изисква от тях да докладват тези материали на публичните органи. Трябва да бъдат намерени и отстранени пропуските в законодателството, така че защитата на данните да не се превръща в защита на нарушителите. Групата на ЕНП приветства ангажимента на Комисията да осигури прилагането докрай и пълното спазване на Директивата относно сексуалното насилие над деца (2011/93/ЕС) в целия ЕС. За да се гарантира, че сексуалното насилие над деца онлайн може да бъде ефективно разследвано и преследвано по съдебен ред, групата на ЕНП смята, че е важно правоприлагащите органи да имат законен достъп до криптирани материали, показващи сексуално насилие над деца. Групата на ЕНП подкрепя евентуалното създаване на европейски център за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца, който би предоставил цялостна подкрепа на държавите членки. Пандемията от COVID‑19 доведе до това, че по-голямата част от ученето и социализацията се осъществяват онлайн. Увеличеното използване на интернет, и по-специално – на платформите на социалните медии, увеличи риска от кибертормоз. Трябва да гарантираме, че децата могат да се възползват в пълна степен от възможностите, предлагани от онлайн средата, без да се излагат на опасност от тормоз. Стратегията трябва да включва разпоредби срещу първопричината за онлайн тормоза, както и за предоставяне на младите хора на знания и инструменти, за да реагират ефективно, ако са подложени на кибертормоз. Съществуващите слабости и недостатъчната трансформация на цифровото образование станаха напълно очевидни по време на ограничителните мерки във връзка с коронавируса, които принудиха милиони деца, ученици и студенти да останат у дома. Пандемията от COVID‑19 направи още по-видими неравенствата, които съществуват в цяла Европа. Уязвимите групи деца, включително тези с увреждания, от етнически и малцинствени групи, в неравностойно социално‑икономическо положение, като децата в селските и труднодостъпните райони, са имали ограничен или никакъв достъп до дистанционно или онлайн образование. Съгласно член 29 от Конвенцията образованието на детето е насочено към развитието на личността, таланта и умствените и физическите способности на детето в пълния им потенциал. Тази цифрова бедност прави почти невъзможно за много деца в целия ЕС да участват и да се възползват от равното право на образование. Не може да се позволи това да продължава, нито да се превърне в общоприета част от „новия нормален живот“ след COVID‑19. Важна цел за групата на ЕНП е да се осигури висококачествено и приобщаващо образование за всички деца в Европа. Цифровата грамотност се превърна в основен фактор, особено по време на пандемията от COVID‑19. Това включва осигуряване на равен достъп до цифровите инструменти за дистанционно обучение. Нито едно дете не бива да бъде изоставено. Децата преуспяват, когато родителите благоденстват, предлагайки условия за развитие и образование чрез семействата. За да се улесни това, в основата на нашата работа по правата на детето трябва да стоят съвременни политики за равновесие между професионалния и личния живот, с гъвкави схеми на работа и предоставяне на услуги за грижи за децата, включително висококачествено образование в ранна детска възраст. Ранните инвестиции са от решаващо значение за формирането на човешкия капитал. Най-ефикасните политически инициативи са почти неизменно насочени към предучилищния и училищния период; ето защо образованието е централен елемент за амбициозна и ефикасна социална стратегия за децата. Групата на ЕНП обръща внимание също и на важността да се заделят за образованието 10 % от Фонда за възстановяване, както беше гласувано от Европейския парламент през октомври 2020 г. 5. Предоставяне на възможности за успех на всички деца – закрила на уязвимите деца Децата са нашето бъдеще, затова в интерес на ЕС е да се дава възможност на всички деца да успяват. Гарантирането на чувството за принадлежност и приобщаване на децата в техните общности е от ключово значение за тяхното благосъстояние, което им позволява да процъфтяват и да преуспяват. Поради това групата на ЕНП счита, че новата стратегия на ЕС за правата на детето следва да възприеме цялостен подход към потребностите на децата, който да бъде интегриран в съществуващите и бъдещите законодателни и незаконодателни мерки, и да обърне специално внимание на специфичните нужди на уязвимите деца, включително децата с увреждания, децата мигранти и децата, изложени на бедност, например децата от ромски произход. В действителност най-големият товар на бедността обикновено се понася от ромските деца, които са най-уязвимите членове на общността. Според неотдавнашно проучване, проведено в 11 държави членки на ЕС от Агенцията на ЕС за основните права (FRA) децата от ромски произход, живеещи в крайна бедност, често са впримчени в цикъл на предавана през поколенията бедност. Въпреки неотдавнашните положителни промени, детската бедност и циклите на предаваната през поколенията бедност, както и неравностойното положение продължават да бъдат проблем в ЕС, а пандемията от COVID‑19 утежнява положението. Европейският съюз е смятан за лидер в борбата с детската бедност. Важен етап беше Препоръката на Съвета относно инвестициите в децата, приета през 2013 г. По инициатива на Европейския парламент Комисията планира да отиде по‑далеч: за 2021 г. е планирано предложение за препоръка на Съвета относно гаранция за децата. Чрез тази гаранция ще се осигури достъп до качествени и безплатни грижи и образование в ранна детска възраст, подходящо хранене, здравни услуги и жилищно настаняване, което предполага координиран подход на европейско, национално, регионално и/или местно равнище. Групата на ЕНП се ангажира да продължи обсъжданията и работата по инструмента „Гаранция за децата“, както и да възприеме прагматичен подход, чиято крайна цел е ефективното прилагане в държавите членки и надграждане въз основа на поуките, извлечени от „Гаранцията за младежта“. Съществуват значителни доказателства, че първоначалната оказвана подкрепа за младите хора в неравностойно социално‑икономическо положение по време на прехода от училище към работа идва на твърде късен етап. Абсолютно необходимо е социалните и познавателните умения, необходими за дългосрочно развитие и успешен професионален живот, да им се предоставят на по-ранен етап. Следователно отделянето на 5 % от програмата на Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) за деца в особено неравностойно положение би могло да дойде в допълнение на препоръката на Съвета относно гаранцията за децата. Системите за образование и обучение следва да бъдат реформирани по такъв начин, че уязвимите деца да се ползват от същите образователни възможности, както и другите техни връстници. От първостепенно значение е да се признае правото на детето да си почива и да има свободно време, да участва в игри и развлекателни дейности, подходящи за възрастта на детето, и да участва свободно и равноправно като своите връстници в културния живот и изкуствата. Принадлежността и правната сигурност от най-ранна възраст са от съществено значение за потенциала на детето да расте и да успява в живота. Едно дете без гражданство ще има трудности при достъпа до своите права и до държавни услуги и ще бъде по-податливо на експлоатация, което ще възпрепятства способността му за успех. Групата на ЕНП настоятелно призовава Европейската комисия и държавите членки да работят заедно, за да гарантират, че всяко дете има достъп до удостоверение за раждане и до гражданство и че може да има достъп до документи за самоличност. За да може всяко дете да расте и развива пълния си потенциал, трябва да гарантираме достъп до чиста околна среда и до здравеопазване. Групата на ЕНП се ангажира да се бори за по-здравословна и по-чиста природна среда за най-младите европейци. Поради това групата на ЕНП е твърдо решена да работи по проблема със замърсяването на въздуха и за опазването на околната среда, с цел да се прекрати спешно извънредната ситуация, свързана с изменението на климата. Това е най-важната инвестиция, с която можем да се ангажираме за нашите деца. Тъй като пандемията от COVID‑19 засегна здравните системи в целия ЕС и ги подложи на безпрецедентен натиск, трябва да се борим, за да запазим правото на всяко дете на пълен достъп до съобразени с децата здравни услуги, включително грижи на високо равнище в областта на психическата и психологическата подкрепа. Това е от решаващо значение, тъй като след настоящата пандемия ЕС ще бъде изправен пред криза, свързана с психичното здраве, която ще има изключително пагубно въздействие върху нашите деца. Липсата на действия и инвестиции в заведения за психично здраве и подкрепа през следващите години ще има опустошително дългосрочно въздействие върху децата и подрастващите. Нито едно дете не бива да бъде изоставяно и пренебрегвано, докато се бори с каквато и да е форма на физическо или психическо заболяване. Групата на ЕНП подкрепя създаването на единен и съгласуван европейски календар за ваксинации за деца и равен достъп до най-новите терапии и лекарства в областта на педиатричното лечение, особено за редките заболявания и рака при децата. Групата на ЕНП смята, че подходящите инвестиции през детството и в децата могат да допринесат за дълготрайни ползи за отделните хора и за обществата и икономиките, тъй като икономическите и социалните ползи от тези инвестиции значително надвишават разходите за финансиране. III. Бъдещата стратегия на ЕС за правата на детето Начинът, по който възрастните и обществото се отнасят към децата и виждат тяхната роля, отдавна се е променил. Въпреки значителния напредък в Европа остават някои основни предизвикателства, като насилието над деца, детската бедност, тормозът и достъпът до правосъдие, съобразено с децата. Бъдещата стратегия следва да бъде всеобхватна; всички съответни съществуващи стратегии следва да бъдат включени и да бъдат съгласувани, така че ЕС да не умножава и дублира усилията и финансирането. Децата са бъдещето на Европа; ето защо ние трябва да се грижим за защитата на техните права и за удовлетворяването на техните потребности. Невъзможно е да обсъждаме бъдещето на Европа, ако не вземаме предвид възгледите и нуждите на нейните млади граждани. Наш дълг е да дадем възможност на всички деца да успяват, така че да бъдат подготвени да се справят безстрашно с бъдещите предизвикателства и да имат пълноценен живот. ...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 10.09.2020

Позиция на Групата на ЕНП за относно реформата на ОСП

Групата на ЕНП е и ще продължи да бъде гласът на европейски...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 01.07.2020

Позиция на Групата на ЕНП за Европейския здравен съюз

Когато хората отправят пожелания за рожден ден или за Нова Го...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 19.02.2019

Документ за изразяване на позицията на групата на ЕНП относно меж-дународната търговия

ЕС е сред лидерите в областта на свободната и справедлива световна търговия. Доказателство за това са нашите многобройни търговски партньорства в световен мащаб и силната ангажираност към използването на многостранна система, което намира израз в Световната търговска организация (СТО). С оглед на настоящите предизвикателства ЕС трябва да се възползва от възможността за активен диалог с партньорите си по целия свят, за да може да следва амбициозна търговска програма в глобален контекст. Търговската политика е важен стълб, който допълва както външната политика, така и вътрешната и външната сигурност, насърчава глобалното развитие и популяризира нашите европейски ценности на световната сцена, укрепва стратегическите партньорства на Съюза и подпомага изграждането на нови съюзи. Искаме да направляваме глобализацията и да осигурим участието на гражданите Глобализацията и отворените пазари подобриха значително жизнения стандарт и намалиха бедността в ЕС и по света. Продължаваме да се ангажираме с формулирането на търговската политика на ЕС с цел по-справедливо споделяне на ползите от глобализацията. Европейските предприятия, които извършват внос и износ в рамките на днешните глобални вериги за създаване на стойност, осигуряват конкурентоспособност, работни места и растеж, както и по-голям избор и по-ниски цени за потребителите, като същевременно обслужват потребностите на нашите съграждани. Ние сме поели ангажимент за свободна, основана на правила и ценности търговия и искаме да поддържаме условия на равнопоставеност, да опазваме и насърчаваме високите стандарти на ЕС като фактор, определящ стандарти при изграждането на международна търговия, както и да насърчаваме основните принципи на демокрацията и правата на човека в дух на реципрочност и взаимна изгода. Повишаването на нашата конкурентоспособност и на износа в целия свят е от ключово значение за осигуряването на нови работни места. В търговските споразумения на ЕС трябва да се включват ефективни разпоредби за малките и средните предприятия (МСП), които извършват 30% от износа на Съюза и са движеща сила за създаването на работни места, растеж и иновации. В същото време ние винаги ще сме гарант за защитата на нашите комунални услуги, както и изключването на аудио-визуалните услуги. Призоваваме всички заинтересовани лица да разработят по-добра комуникационна стратегия за търговската политика на Съюза, за да осигурим участието на гражданите. Желаем прозрачност и откритост на всички етапи от преговорите, но и поверителност, когато е необходимо, за да се постигнат най-добрите възможни резултати от преговорите. Търговската политика е важна компетентност на Съюза. Във връзка с това становището на Съда на Европейския съюз относно Споразумението за свободна търговия (ССТ) със Сингапур укрепи демократично легитимната роля на Европейския парламент и осигури яснота относно компетентността на ЕС като цяло. Нашата група приветства предложението на Съвета относно общата бъдеща структура на търговските споразумения. Призоваваме Комисията, когато представя окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, както и Съвета, когато взема решение относно подписването и сключването на споразумения в бъдеще, да зачитат в пълна степен разпределението на компетентността между ЕС и неговите държави членки. Желаем основана на ценности търговска политика и насърчаване на устойчивото развитие Желаем отговорна търговска политика, основана на ценности и правила. Тя обаче следва да не бъде обременена прекомерно с проблеми, които не са пряко свързани с международната търговия. Успешното преразглеждане на Регламента на ЕС за борба с изтезанията, новият Регламент на ЕС относно полезните изкопаеми от зони на конфликт и продължаващото преработване на Регламента на ЕС относно контрола на износа на изделия с двойна употреба ще допринесат за укрепване на правата на човека и за подобряване на положението по места, като същевременно се избягва бюрокрацията за европейските дружества. Желаем да насърчаваме устойчивото развитие чрез договаряне на споразумения за икономическо партньорство (СИП), които съчетават интересите както на държавите от Европа, така и на тези от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), насърчават развитието чрез стимули за регионалната интеграция, създават възможности за търговия и инвестиции, подобряват икономическото управление и намаляват бедността. Убедени сме, че инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО), общата система за преференции (ОСП) и ОСП+ са добри инструменти за подпомагане на развитието и икономическия растеж. Групата на ЕНП приветства предложенията за укрепване на партньорството на ЕС с Африка във връзка с дългосрочната перспектива за широкообхватно ССТ между двата континента. Подкрепяме плановете за увеличаване на наличното финансиране в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за съответните проекти с цел увеличаване на търговския обмен с ЕС и създаване на възможности за оползотворяване на пълния му потенциал, както и за стимулиране на публичните и частните инвестиции, работните места и образованието. Главите относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) в споразуменията за свободна търговия на ЕС са подходящи и ефективни инструменти за популяризиране на съответните международни стандарти в областта на труда и опазването на околната среда, цялостно разпространение на принципите на правата на човека и доброто управление чрез осигуряване на непосредственото участие на гражданското общество, основано на диалог и сътрудничество. Съществуващите разпоредби относно ТУР имат задължителен характер и широк обхват; те укрепват многостранната система и са предмет на специален, взаимно признат механизъм за уреждане на спорове. Приветстваме неофициалния документ на Комисията, който има за цел да се повиши ефективността на изпълнението и гарантирането на прилагането на главите относно търговията и устойчивото развитие, включени в споразуменията от ЕС. Предпочитаме многостранен подход и подкрепяме преговорите по ССТ Според нас многостранната търговска система, която се олицетворява от СТО, продължава да бъде несъмнено най-добрата рамка за постигане на свободна и справедлива търговия в световен мащаб в съответствие с принципите на правовата държава. ССТ се нареждат едва на второ място сред най-добрите възможности, но са необходими в това отношение. Очакваме да се постигне цялостен напредък по програмата на СТО, като същевременно се запазят нашите високи европейски стандарти във всички области. Трябва да се отчитат в достатъчна степен интересите на производителите от ЕС, включително тези в най-отдалечените региони, както и интересите на асоциираните към ЕС отвъдморски страни и територии (ОСТ). Категорично потвърждаваме своя ангажимент към обвързваща система за уреждане на спорове и независим Апелативен орган, които са от решаващо значение за правилното функциониране на СТО. Поради това изразяваме загриженост относно нерешения въпрос с назначенията в Апелативния орган на СТО и призоваваме нашите международни партньори да престанат да блокират процеса на номиниране на нови съдии на Апелативния орган. Същевременно изразяваме готовност да продължим обсъждането на евентуални подобрения в СТО с нашите международни партньори. Поради това гледаме на неотдавнашното политическо споразумение за търговските отношения между ЕС и САЩ като на добра основа за тясно сътрудничество с единомислещи партньори с цел реформиране на СТО и предприемане на мерки за справяне с нелоялните търговски практики. Подкрепяме предложения от Комисията цялостен подход за модернизиране и укрепване на функционирането на СТО в ключови области, включително нови правила за предприемане на мерки с цел справяне с настоящите предизвикателства като промишлените субсидии, интелектуалната собственост и принудителният трансфер на технологии, както и нов подход към развитието. Желаем да дадем нова визия на нашата силна трансатлантическа връзка САЩ са ключовият стратегически партньор на ЕС. Споделяме общи ценности и се ползваме от най-интегрираните икономически отношения в света. Протичащото в момента преобразуване на международната система и предизвикателствата, пред които сме изправени, допълнително извеждат на преден план значението на трансатлантическите отношения за гарантирането на мира, сигурността и стабилността. След замразяването на преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) трябва да дадем нов тласък на нашето партньорство, за да очертаем заедно насоките за 21-ви век и да проучим възможностите за подновяване на търговските преговори, когато са налице необходимите условия. Поради това считаме, че политическата договореност, постигната от председателя на Комисията, г-н Юнкер, и президента на САЩ, г-н Тръмп, на 25 юли 2018 г. и отразена в съвместна декларация, която трябва да бъде доразвита в рамките на работната група по въпросите на изпълнението, може да проправи пътя към започването на нов процес на сътрудничество и да постави началото на преговори за нулеви тарифи за промишлените стоки и за оценки на съответствието с явни взаимни предимства. Споделяме загрижеността относно прекомерния капацитет в ключови сектори в световен мащаб във връзка с осигуряването на функционираща международна търговска система, иновации и устойчив растеж. Поради това е от решаващо значение ЕС и САЩ да продължат да работят заедно и да засилят сътрудничеството си в рамките на множество форуми, включително Глобалния форум, да намерят обща позиция по търговските въпроси от взаимен интерес и да се избегне отрицателното въздействие върху трансатлантическите отношения в бъдеще. Смятаме, че всеобщото налагане на вносни мита за стомана и алуминий от настоящата администрация на САЩ е неподходящо средство за разрешаване на проблемите, свързани със свръхкапацитета. Категорично подкрепяме Комисията в усилията да се гарантира, че интересите на ЕС са изцяло защитени, също и по отношение на всички други действия с протекционистичен характер, включително тези, които поставят под въпрос Общата селскостопанска политика и текущото проучване с цел въвеждане на евентуални митнически тарифи за автомобилния сектор. С оглед на постигнатата политическа договореност призоваваме и двете страни да работят за намирането на решение на въпроса за тарифите и да се въздържат от налагане на нови тарифи. Подкрепяме задълбочаването на търговските отношения с нашите съседни държави партньори от Източна Европа Осъзнаваме колко е важно да се постигнат стабилност, демокрация и благоденствие в съседните държави от Източна Европа и да се подкрепят задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия (ЗВССТ), които предлагат рамка за модернизиране на търговските отношения и икономическото развитие на нашите партньори от Източното партньорство (ИП), които желаят това. Приветстваме идеята за привлекателен по-дългосрочен модел „ИП+“ за асоциираните държави, които са постигнали значителен напредък в изпълнението на свързаните със СА/ЗВССТ реформи като жизненоважен инструмент за развитие на търговския обмен с ЕС. Призоваваме за бързо и цялостно прилагане на споразуменията на ЕС за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна, по-специално на търговските стълбове. В този контекст очакваме скоро да се намери решение на нерешените проблеми по отношение на главата за ЗВЗСТ между ЕС и Украйна и настоятелно призоваваме за бързото прилагане на тази глава. Желаем да задълбочим търговските преговори на ЕС със Средиземноморието Търговията между Европейския съюз и Средиземноморието предлага добри перспективи. Подкрепяме започването на преговори за ЗВССТ с определени държави от Средиземноморския регион и продължаване на обсъжданията относно премахването на нетарифните и техническите бариери, като се обърне особено внимание на нашите стандарти и чувствителни продукти (например селскостопански продукти). Приветстваме ратифицирането на Търговското споразумение между ЕС и Канада (ВИТС) Смятаме, че ратифицирането на ВИТС и временното му влизане в сила е най-новият пример за споразумение, от което и двете страни печелят, и е модел за бъдещи споразумения. Във времена на нарастващ протекционизъм ратифицирането на ВИТС изпраща ясен сигнал на света, че се ангажираме с отворената търговия, основана на правила, и насочваме глобализацията, като определяме наши правила и стандарти. Споразумението укрепва трансатлантическите връзки на ЕС с нашия дългогодишен съюзник Канада. Подкрепяме по-активни и актуализирани търговски политики в отношенията с Латинска Америка и Карибския басейн Търговските отношения с партньорите от Латинска Америка и Карибския басейн най-после се превърнаха в приоритет за Европейския съюз и са отразени в мрежа от регионални споразумения. Приветстваме влизането в сила на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка, както и временното прилагане на споразумението за търговия с Колумбия и Перу, което от януари 2017 г. беше разширено, за да обхване и Еквадор като трети партньор. Смятаме, че влизането в сила на СИП с 14 карибски държави е важна стъпка в рамките на усилията за запазване и насърчаване на регионалната интеграция. Призоваваме за бързо приключване на текущите преговори за модернизация на Споразумението за асоцииране с Чили и приветстваме приключването на преговорите за всеобхватно актуализиране на Споразумението на ЕС с Мексико. Считаме, че едно всеобхватно и балансирано споразумение с държавите от МЕРКОСУР, в рамките на което е поставен специален акцент върху на най-чувствителните продукти от ЕС (напр. някои селскостопански стоки) и прилагането на тарифи и квоти спрямо посочените продукти , както и върху условията на равнопоставеност за съответните сектори, би могло да бъде изключително полезно за стимулирането на икономическия растеж и на двата региона. Успешното сключване на балансирано споразумение ще спомогне и за премахването на съществуващите прекомерни търговски бариери, по-специално високите мита, усложненията при вноса и субсидиите в региона. Убедени сме, че съществуват като цяло големи възможности за създаване на зона на пълноценно евро-латиноамериканско междурегионално партньорство въз основа на модел на регионализъм, отговарящ на изискванията на СТО, и в дух на доверие и взаимни ползи. Желаем условия на равнопоставеност с Китай Китай е една от най-големите икономики в света. Огромното ѝ вътрешно развитие предлага значителни възможности за европейския износ и европейските инвеститори. Европейският съюз е най-големият търговски партньор на Китай, а по отношение на Китай Съюзът е на второ място, като изостава единствено от САЩ. През последните години обемът на търговията със стоки с Китай се увеличи значително, а износът от ЕС нараства бързо; въпреки това ЕС последователно отбелязва значителен търговски дефицит. Това се дължи отчасти на съществуващите все още неоправдани нетарифни мерки, на технически пречки и на липсата на реципрочност. Те трябва да бъдат постепенно премахнати, за да се гарантира устойчивостта на нашето икономическо партньорство. Докато съществуват нелоялни търговски практики, ще призоваваме за продължаване и стриктно прилагане на инструментите на ЕС за търговска защита и на новата антидъмпингова методика. Все пак ЕС е поел ангажимент за отваряне на търговските отношения с Китай при справедливи условия и при пълно спазване на задълженията си към СТО. Междувременно подкрепяме и следим отблизо продължаващите преговори за всеобхватно инвестиционно споразумение между ЕС и Китай с цел създаване на по-сигурна нормативна уредба за достъп до пазара в дългосрочен план. В този контекст нашите приоритети остават насърчаването на реципрочност, установяването на условия на равнопоставеност, предприемането на мерки за справяне със свръхкапацитета и недискриминационното третиране на предприятията и инвеститорите. Напредъкът на тези преговори и постепенното премахване на другите необосновани и несъответстващи на правилата на СТО тарифни и нетарифни бариери ще изпратят силен сигнал относно ролята на Китай в световната икономика. Призоваваме за повече прозрачност при управлението на инициативата „Един пояс, един път“, поета от Китай, и приветстваме създаването на платформата за свързаност между ЕС и Китай. Държавите членки следва да гарантират, че ЕС има единна позиция в отношенията си с Китай и че евентуалните двустранни проекти са в съответствие с общия европейски подход. Подкрепяме започването на преговори за двустранно инвестиционно споразумение с Тайван и призоваваме Комисията да приключи подготвителната работа с цел официално започване на преговори възможно най-скоро. Подкрепяме нова стратегия за Централна Азия Приветстваме постигнатия напредък от централноазиатските държави по споразуменията за партньорство с ЕС, тъй като те се превърнаха в значими партньори. Подчертаваме значението на предложението за нова стратегия до края на 2019 г. в съответствие с Глобалната стратегия на ЕС. Приветстваме ратифицирането на СИП между ЕС и Япония Ратифицирането на СИП между ЕС и Япония е важен крайъгълен камък и е от голямо геополитическо значение за въвеждането на най-голямото двустранно търговско споразумение, договаряно някога от ЕС. То ще създаде икономическа зона с население от 600 милиона души и със стойност, равняваща се на над 30% от световния БВП. СИП ще открие огромни пазарни възможности за двете страни, ще укрепи сътрудничеството в редица области, ще потвърди споделения им ангажимент за устойчиво развитие и ще включва за първи път конкретен ангажимент към Парижкото споразумение относно изменението на климата. Подкрепяме продължаващите преговори на Комисията относно стандартите за защита на инвестициите и уреждането на спорове във връзка със защитата на инвестициите. Групата на ЕНП смята, че всеобхватното и амбициозно СИП с Япония представлява най-добрата възможност за европейските дружества и граждани да се възползват в пълна степен от нашите отношения с Япония. Искаме проактивна стратегия за Тихоокеанския регион (напр. страните от АСЕАН) Групата на ЕНП подкрепя прилагането на проактивна стратегия за договаряне и пълно прилагане на двустранни споразумения с държавите от АСЕАН, както и с Австралия и Нова Зеландия, с цел насърчаване на по-добър достъп за европейските дружества и премахване на нетарифните бариери. Групата на ЕНП смята, че споразуменията със Сингапур и Виетнам за свободна търговия и инвестиции имат пълния потенциал да насърчават търговския ни обмен с посочените две държави от АСЕАН, което ще има положително въздействие върху растежа и заетостта и по отношение на сигурна инвестиционна среда в двете държави. Приветстваме започналите неотдавна преговори с Австралия и Нова Зеландия с цел бързо финализиране на всеобхватно и балансирано търговско споразумение. Подкрепяме настоящите преговори с Индонезия, Тайланд, Малайзия и Филипините и сключването на междурегионално ССТ през следващите пет години. Искаме да определим бъдещите търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство Обединеното кралство ще продължи да бъде важен партньор за ЕС, предвид нашите общи ценности и история, включително членството на Обединеното кралство в ЕС в продължение на повече от 40 години. Поради това въвеждането на всеобхватна рамка за бъдещите ни отношения е в интерес на всички страни, за да се гарантира, че и двата пазара ще продължат да бъдат интегрирани във възможно най-голяма степен. Смятаме, че членството на Обединеното кралство във Вътрешния пазар и в Митническия съюз би било най-доброто решение както за Обединеното кралство, така и за останалите държави — членки на ЕС, и е единственото, което може да гарантира непрекъснати и безпроблемни взаимни търговски потоци и напълно да запази ползите от нашите икономически отношения. ЕС следва да продължи да насърчава и развива отношенията си с Обединеното кралство. Това ще позволи да се гарантира, че в бъдеще взаимните търговски потоци ще бъдат възпрепятствани във възможно най-малка степен. Европейският парламент трябва да участва пълноценно в процеса на договаряне на бъдещите търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство, а всяко търговско споразумение да бъде предмет на неговото окончателно одобрение. Призоваваме за силна защита на инвестициите Подкрепяме новия подход на ЕС за защита на инвестициите, който подобрява индивидуалните подходи, следвани от държавите — членки на ЕС, в рамките на над 1 400 действащи двустранни инвестиционни споразумения (ДИС). Макар че с Договора от Лисабон компетентността се прехвърля от държавите членки към ЕС, тези ДИС остават ефективен инструмент за защита на европейските инвеститори и на техните инвестиции срещу нелоялни практики в чужбина, докато не бъдат заменени със споразумения, сключени на равнището на ЕС. От съществено значение е подходът на ЕС да съчетава силна и ефективна защита на инвеститорите и на техните инвестиции със запазването на възможности за предприемане на политически действия, необходими в други области, например за настоящи и бъдещи законодателни стандарти относно въпросите, свързани със защитата на потребителите, политиката за опазване на околната среда и социалната политика, както и упражняването на парламентарните прерогативи. Инструментът за ефективна защита на инвестициите, който може да бъде част от споразуменията за свободна търговия на ЕС или от самостоятелните инвестиционни споразумения на ЕС, следва да бъде в съответствие с правото на държавите да приемат разпоредби и да гарантира това право; следва да бъде невъзможно да се избира най-благоприятната юрисдикция. Дългосрочната ни цел е да бъде създаден независим международен съд. Поради това приветстваме мандата на Съвета за създаване на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове и насърчаваме Комисията да продължи да полага усилия за водене на диалог с трети държави, за да бъде създаден такъв съд възможно най-скоро. Решително подкрепяме създаването на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Всички държави от Г-7 и повечето държави — партньори на ЕС, вече разполагат с механизъм за скрининг на чуждестранните стратегически инвестиции в областта на сигурността и обществения ред. Поради това приветстваме въвеждането на подобен инструмент на равнището на ЕС с цел сътрудничество, скрининг и евентуално ограничаване на чуждестранните инвестиции в посочените стратегически сектори. Искаме ефективни инструменти за търговска защита и отворени пазари За да продължи процесът на либерализация на търговията, все още е необходимо да се разполага със способност за предотвратяване и бързо реагиране на нелоялни търговски практики на нашите пазари в интерес на европейските предприятия и граждани. Поради това подкрепяме използването на различните механизми като антидъмпингови, антисубсидийни и защитни клаузи, когато са изпълнени съответните правни изисквания. Поради това смятаме, че извършеното неотдавна укрепване на инструментите за търговска защита, които вече действат по-бързо и са по-достъпни за МСП, е от ключово значение в търговската стратегия на ЕС. Освен това осигуряването на по-прозрачен, недискриминационен и положителен реципрочен достъп до чуждестранните пазари на обществени поръчки, особено за МСП, е съществен елемент от търговската политика на ЕС. ...

ДОКУМЕНТ С ПОЗИЦИЯ НА ГРУПАТА 16.10.2018

За нас безопасността на хората стои на първо място

Европейските граждани трябва да се чувстват в безопасност Св...

НАЙ-ГОРЕ