sestava

Sestava

 
Skupina
Parlament

Skupina Evropske ljudske stranke (skupina ELS/EPP) je največja skupina v Evropskem parlamentu.

Skupina povezuje sredinske in desnosredinske politične sile iz držav članic EU, ki prek sodelovanja prispevajo k razvoju bolj konkurenčne in demokratične Evrope, ki bo bližje svojim državljanom, ter socialno tržnega gospodarstva.

Kot največja politična skupina v Parlamentu, kjer zdaj jasno prevladujejo nesocialistične stranke, ima skupina ELS/EPP največ moči za oblikovanje političnega programa tega organa in za osvojitev najpomembnejših glasov. Ta moč se odraža v dejstvu, da je skupina ELS/EPP od leta 1999 na mesečnih plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta osvojila več glasov kot katerakoli druga skupina.

Zaradi številčnosti so lahko člani skupine ELS/EPP zasedli kar nekaj najpomembnejših položajev v Parlamentu. V parlamentarnih odborih imajo člani skupine ELS/EPP največ možnosti, da zavarujejo pravico do oblikovanja stališča Parlamenta glede najpomembnejših vidikov v osnutkih zakonodaje in drugih večjih poročil: število poročevalcev za pomembne teme je v tej skupini večje kot v katerikoli drugi skupini.

Skupina ELS/EPP ima visoko usposobljeno, nadarjeno in motivirano osebje iz vseh držav članic.

POSLOVNIK

Skupina Evropske ljudske stranke (skupina ELS/EPP) je največja skupina v Evropskem parlamentu.

Skupina povezuje sredinske in desnosredinske politične sile iz držav članic EU, ki prek sodelovanja prispevajo k razvoju bolj konkurenčne in demokratične Evrope, ki bo bližje svojim državljanom, ter socialno tržnega gospodarstva.

Kot največja politična skupina v Parlamentu, kjer zdaj jasno prevladujejo nesocialistične stranke, ima skupina ELS/EPP največ moči za oblikovanje političnega programa tega organa in za osvojitev najpomembnejših glasov. Ta moč se odraža v dejstvu, da je skupina ELS/EPP od leta 1999 na mesečnih plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta osvojila več glasov kot katerakoli druga skupina.

Zaradi številčnosti so lahko člani skupine ELS/EPP zasedli kar nekaj najpomembnejših položajev v Parlamentu. V parlamentarnih odborih imajo člani skupine ELS/EPP največ možnosti, da zavarujejo pravico do oblikovanja stališča Parlamenta glede najpomembnejših vidikov v osnutkih zakonodaje in drugih večjih poročil: število poročevalcev za pomembne teme je v tej skupini večje kot v katerikoli drugi skupini.

Skupina ELS/EPP ima visoko usposobljeno, nadarjeno in motivirano osebje iz vseh držav članic.

Skupščina skupine

Skupščina skupine je najvišji organ skupine ELS/EPP in vključuje vse člane skupine. Sprejema odločitve o vseh političnih zadevah znotraj ali zunaj Evropskega parlamenta, voli predsedstvo skupine, ustanavlja stalne delovne skupine in sprejema odločitve glede prostih mest, namenjenih skupini ELS/EPP v organih Evropskega parlamenta.

Predsedstvo

Predsedstvo je odgovorno za strateške in politične odločitve ter za pripravo na plenarna zasedanja, pri čemer poudarja najpomembnejša vprašanja za skupino z različnih nacionalnih stališč. Predsedstvo, politični organ skupine, je sestavljeno iz: predsedstva, vodij nacionalnih delegacij, podpredsednikov in kvestorjev Parlamenta, ki spadajo v skupino, predsednikov odborov Parlamenta, ki spadajo v skupino, predstavnikov skupine v odborih Parlamenta, predsednika in generalnega sekretarja Evropske ljudske stranke, če sta hkrati tudi poslanca Evropskega parlamenta, in enega kooptiranega poslanca na vsakih 10 članov nacionalne delegacije.

Predsedstvo

Predsedstvo sestavljajo predsednik skupine in deset podpredsednikov. Člani predsedstva se med seboj dogovorijo, kako bodo razdeljena področja odgovornosti. Predsedstvo je odgovorno za vodenje skupine na plenarnih zasedanjih, zunanje zastopanje skupine in obveščanje skupščine skupine o sprejetih strateških in političnih odločitvah. Predsedstvo in vodje nacionalnih delegacij se redno sestajajo, da bi določili ključne smernice in pripravili pomembne odločitve za strategijo skupine.

Predsednik

Manfred Weber predseduje skupini ELS/EPP v vlogi predsednika. Predsednik skupine ELS/EPP je izvoljen za mandat dveh let in pol, kar je polovica parlamentarnega mandata. Gospod Weber je bil izvoljen za predsednika skupine ELS 4. Junija 2014, kmalu za evropskimi volitvami.

Predsednik

Predsednik Evropskega parlamenta je izvoljen za mandat dveh let in pol, kar je polovica parlamentarnega mandata. Zastopa Evropski parlament v javnosti in v odnosih z drugimi institucijami EU. Kar nekaj uglednih članov skupine ELS/EPP je bilo na položaju predsednika Evropskega parlamenta.

Predsedstvo

Predsedstvo je organ, ki določa pravila za Parlament. Oblikuje predhodni predlog proračuna Parlamenta in odloča o vseh administrativnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta, njegovih 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih izvoli Parlament za obdobje dveh in pol let z možnostjo ponovne izvolitve. Kvestorji so člani predsedstva s svetovalno funkcijo. Skupino ELS/EPP v predsedstvu Evropskega parlamenta zastopa 6 podpredsednikov in 2 kvestorja.

Konferenca predsednikov

Konferenca predsednikov je politični organ v Parlamentu, ki je odgovoren za organizacijo poslovnega in zakonodajnega načrtovanja v Parlamentu in odloča o odgovornostih in članstvu v odborih in delegacijah, hkrati pa je odgovoren tudi za odnose z drugimi institucijami EU, nacionalnimi parlamenti in državami, ki niso članice EU. Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta in predsedniki vseh političnih skupin. Predsednik skupine ELS/EPP Manfred Weber je član konference predsednikov.

Plenarno zasedanje

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta vključuje 751 poslancev iz 28 držav članic EU. Parlament se zbere na plenarnem zasedanju vsak mesec (razen avgusta). Na plenarnem zasedanju se sprejemajo zakoni in proračun Unije ter zavzamejo stališča o različnih političnih področjih in odnosih Parlamenta s tretjimi državami. Med plenarnim zasedanjem lahko Parlament izrazi svoje mnenje o katerikoli temi, ki se mu zdi pomembna. Lahko tudi zaprosi Komisijo, naj predloži ustrezen predlog za zadeve, za katere je treba po mnenju Parlamenta sprejeti zakonodajni akt Unije.

Odbori

Znatno količino dela v Evropskem parlamentu opravijo specializirani odbori. Ti se sestavijo na začetku parlamentarnega mandata za celotno njegovo trajanje. Odbori sestavljajo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne predloge ter samoiniciativna poročila. Člani skupine ELS/EPP so zastopani v vseh odborih Parlamenta v sorazmerju z velikostjo skupine.

Delovna skupina „Zunanje zadeve“

Delovna skupina „Proračunska in strukturna politika“

Delovna skupina „Gospodarstvo in okolje“

Delovna skupina „Pravne in notranje zadeve“

Delegacije

Glavna naloga medparlamentarnih delegacij Evropskega parlamenta je ohranjanje in vzpostavitev mednarodnih stikov Parlamenta z zagotavljanjem določenega strokovnega znanja in političnega razumevanja razmer v državah in regijah, za katere so odgovorne. V preteklih letih se je vloga medparlamentarnih delegacij močno okrepila. Tako so postale oblika parlamentarne demokracije. Člani skupine ELS/EPP so zastopani v vseh delegacijah Parlamenta v sorazmerju z velikostjo skupine.

Skupni parlamentarni odbori

Medparlamentarne skupščine in dialogi

Parlamentarni odbori za sodelovanje

Druge parlamentarne delegacije

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations