súkromie

Súkromie

 

 

 

Dôležité právne upozornenie

Na informácie na týchto stránkach sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, oznámenie o autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov.

 

Odmietnutie zodpovednosti

Poslanecký klub EĽS prevádzkuje túto internetovú stránku s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o jej iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste dostávali včas presné informácie. Ak nás upozorníte na chybu, budeme sa usilovať o jej opravu.
Poslanecký klub EĽS však nenesie zodpovednosť ani nijako inak neručí za žiadne fakty súvisiace s informáciami uvedenými na týchto stránkach.

Tieto informácie:

 • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadnu osobitnú situáciu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby;

 • nemusia byť nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne;

 • môžu byť niekedy prepojené na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly poslaneckého klubu a za ktoré nenesie žiadnu zodpovednosť;

 • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, mali by ste sa obrátiť na príslušných odborníkov). •  
 •  

Chceli by sme upozorniť, že nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line, vždy presne zodpovedal oficiálne prijatému textu. Za autentické právne predpisy Európskej únie sa považujú len tie, ktoré sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Naším cieľom je znížiť počet porúch v dôsledku technických chýb na minimum. Niektoré údaje alebo informácie na našich stránkach však mohli vzniknúť v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú úplne bezchybné, a preto nemôžeme zaručiť, že naše služby nebudú v dôsledku týchto problémov prerušené alebo nimi inak ovplyvnené. Poslanecký klub EĽS vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s takýmito problémami, ktoré by mohli vzniknúť používaním týchto stránok alebo akýchkoľvek externých stránok, na ktoré sa tu odkazuje.

Poslanecký klub EĽS nie je v zásade zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek druhu, ktoré majú vplyv na fungovanie týchto stránok.

Poslanecký klub EĽS si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia alebo náhrady škody zmeniť, dočasne alebo natrvalo prerušiť fungovanie celej stránky alebo jej časti.

Poslanecký klub EĽS nemôžete vy ani žiadna tretia strana brať na zodpovednosť za akékoľvek zmeny, prerušenie alebo pozastavenie prístupu k stránke alebo odstránenie stránky.

Cieľom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť poslaneckého klubu za prípadné porušenie požiadaviek ustanovených v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch ani vylúčiť jeho zodpovednosť vo veciach, v ktorých ju v zmysle týchto právnych predpisov vylúčiť nemožno.

 

Upozornenie o autorských právach

© Poslanecký klub EĽS, 2012 – 2027

Všetky textové a multimediálne informácie (zvuk, obraz, softvér atď.) na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom poslaneckého klubu EĽS alebo sú informáciami, ku ktorým poslanecký klub získal práva. Všetky práva k textom, fotografiám, videám, faktom, poznámkam, logám, obchodným značkám a iným prvkom reprodukovaným na tejto stránke sú vyhradené a chránené na základe právnych predpisov týkajúcich sa ochranných známok a/alebo autorského práva a/alebo všetkých iných platných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na duševné vlastníctvo.

Reprodukcia je povolená len s uvedením zdroja, ak nie je uvedené inak.

Obsah, najmä multimediálny, sa musí reprodukovať v originálnej forme a nemal by sa upravovať alebo inak meniť na použitie na iné ako pôvodné účely. Akékoľvek nezákonné použitie celého obsahu stránky alebo jeho častí (pirátstvo, falšovanie atď.) môže mať za následok stíhanie na základe platných právnych predpisov.

Ak sa na reprodukciu alebo použitie textových a mediálnych informácií (zvuku, obrázkov, softvéru atď.) vyžaduje predchádzajúci súhlas, týmto súhlasom sa zrušuje vyššie uvedené všeobecné povolenie na reprodukciu a jasne sa v ňom uvedie akékoľvek obmedzenie použitia.

 

Vaše súkromie

Poslaneckému klubu EĽS záleží na súkromí používateľov. Jeho politika ochrany súkromia je založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Táto všeobecná politika sa vzťahuje na celú skupinu internetových stránok poslaneckého klubu EĽS.

Väčšinu týchto stránok si môžete prezerať bez toho, aby ste o sebe museli poskytnúť nejaké informácie, v niektorých prípadoch sa však vyžadujú osobné informácie na poskytnutie elektronických služieb, ktoré požadujete.

Internetové stránky, v prípade ktorých sa vyžadujú takéto informácie, ich spracúvajú v súlade so zásadami, ktoré sú predmetom uvedeného nariadenia. Ďalšie informácie o použití vašich osobných údajov na poskytnutie týchto služieb sú uvedené nižšie a v niektorých prípadoch sa na samotných internetových stránkach nachádzajú doplňujúce informácie.

V tejto súvislosti:

 • správca údajov vymedzí pre každú konkrétnu elektronickú službu účel a spôsob spracovania osobných údajov a zabezpečí, aby sa daná elektronická služba poskytovala v súlade so zásadami ochrany súkromia;

 • v každej inštitúcii úradník pre ochranu elektronických údajov zabezpečuje, aby sa uplatňovali ustanovenia nariadenia, a správcom údajov poskytuje rady týkajúce sa plnenia ich povinností (pozri článok 24 nariadenia);

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov koná vo vzťahu k všetkým európskym inštitúciám ako nezávislý dozorný orgán (pozri články 41 až 45 nariadenia). •  
 •  

Na všetkých internetových stránkach klubu EĽS sa nachádzajú odkazy na internetové stránky tretích strán. Keďže nie sme zodpovední za tieto stránky, odporúčame vám, aby ste si overovali ich zásady ochrany súkromia.

 

Čo je elektronická služba?

Elektronická služba poskytovaná na internetových stránkach poslaneckého klubu EĽS je služba alebo zdroj na internete, ktorých cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a naším európskym politickým klubom na druhej strane.

V súčasnosti poskytujeme informačné služby, na základe ktorých majú občania, médiá, podniky, orgány verejnej správy a iné rozhodovacie subjekty jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a zlepšuje chápanie politík a činností nášho klubu. K našim službám patrí aj informačný bulletin a možnosť viesť si zoznam obľúbených kontaktov, pri ktorých sa od vás vyžaduje vytvorenie účtu.

 

Naše vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na tieto informácie týkajúce sa použitia vašich údajov:

 • aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a pomocou akých technických prostriedkov poslanecký klub zhromažďuje osobné údaje výlučne v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie konkrétneho účelu. Tieto údaje nebudú opätovne použité na iné účely;

 • komu sa sprístupňujú vaše údaje. Poslanecký klub EĽS poskytne informácie tretím stranám iba v prípade, že je to potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo účelov, a to len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). Poslanecký klub neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu;

 • Ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a v prípade potreby ich opraviť. Ako subjekt údajov máte tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov zo závažných a oprávnených dôvodov, okrem prípadov, keď je zhromažďovanie údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti alebo na plnenie zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo keď sa údaje majú použiť na účel, na ktorý ste dali svoj jednoznačný súhlas;

 • Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje. Poslanecký klub EĽS uchováva údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, alebo na ich ďalšie spracovanie;

 • Aké bezpečnostné opatrenia sa prijímajú, aby boli vaše údaje chránené pred možným zneužitím alebo nepovoleným prístupom;

 • Na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami;

 • Kedy môže poslanecký klub EĽS použiť vaše údaje s cieľom kontaktovať vás;

 • použitie súborov cookie na internetovej stránke poslaneckého klubu a ako môžete tieto súbory zablokovať.

 

Aké informácie o vás zhromažďujeme, prečo a ako?

Keď sa prihlásite na odber našich informačných bulletinov, alebo keď si chcete viesť zoznam svojich kontaktov poslaneckého klubu EĽS, ponúkneme vám možnosť vytvorenia účtu na našej internetovej stránke. Vtedy vás požiadame o poskytnutie emailovej adresy, na ktorú chcete dostávať upozornenia a ktorá bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno. Táto emailová adresa bude uložená v databáze nášho informačného bulletinu, aby sme ju mohli použiť, keď vám budeme posielať informácie. Požiadame vás o zadanie hesla, ktoré bude kódované. Požiadame vás tiež, aby ste uviedli svoje meno, priezvisko, jazyk, ktorý uprednostňujete, a či ste novinár, alebo nie. Tieto informácie používame na to, aby sme vás mohli oslovovať menom a aby sme vedeli, v akom jazyku vám máme zaslať obsah, keď sú k dispozícii preklady. Keď uvediete, že ste novinár, môžete od nás dostávať aj pozvánky pre novinárov.

Na zasielanie informácií, o ktoré ste požiadali, používame vlastnú aplikáciu informačného bulletinu a vaše údaje sú uložené v našej vlastnej databáze, ku ktorej máme prístup len my. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste uviedli ďalšie informácie, napríklad vaše mená a priezviská, názov vašej organizácie, vašu krajinu a či ste profesionál pôsobiaci v médiách. Tieto informácie sa ukladajú, ale nepoužívajú. Môžeme do nich nahliadnuť, aby nám pomohli posúdiť, aké informácie môžu byť dôležité pre našich odberateľov v informačných bulletinoch, ktoré im zasielame.

Na zber štatistík na našej internetovej stránke využívame nástroj Google Analytics, a to vrátane informácií o tom, z ktorých krajín pochádzajú návštevníci našich stránok. Robíme to, aby sme mohli analyzovať a zlepšovať našu internetovú stránku a služby, ktoré ponúkame. Nezbierame však úplné IP adresy.

Všetky údaje, ktoré ste nám poskytli, môžeme tiež využívať pri odpovediach na otázky, ktoré ste nám zaslali, a to buď e-mailom, alebo telefonicky.

 

Komu poskytujeme vaše údaje?

Poslanecký klub EĽS poskytne informácie tretím stranám iba v prípade, že je to potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu, a to len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). Poslanecký klub neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

 

Ako môžete získať prístup k svojim údajom a opraviť ich alebo upraviť?

Zasielanie nášho informačného bulletinu môžete odhlásiť kedykoľvek tým, že kliknete na príkaz Odhlásiť, ktorý sa nachádza v jeho dolnej časti.

Ak chcete zmeniť konkrétne údaje, upraviť preferencie alebo zistiť, aké informácie uchovávame, môžete sa tiež prihlásiť na svoj účet na našej internetovej stránke. Akékoľvek ďalšie otázky nám môžete posielať na e-mailovú adresu: eppgroup@europarl.europa.eu.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame len počas obdobia, v ktorom ste prihlásení na prístup k naším službám, alebo kým neodpovieme na vašu otázku. Po odhlásení našich služieb sa vaše údaje z našej databázy vymažú. Zničené budú aj údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku.

 

Aké sú naše bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov?

Vaše údaje uchovávame v zabezpečenej databáze. Internetové servery poslaneckého klubu EĽS sú chránené bránou firewall a databázy sú zabezpečené prostredníctvom osobitného prihlasovacieho mena a hesla.

 

Kedy môžeme použiť vaše údaje s cieľom kontaktovať vás

Vaše údaje použijeme vždy, keď vám na základe vašej prihlášky zasielame informačný bulletin. Použijeme ich aj pri vybavovaní všetkých žiadostí, ktoré ste nám poslali.

 

Ako používame súbory cookie?

Súbory cookie používame na uloženie informácií o vašom nastavení (napríklad o zvolenom jazyku), ktoré ste použili pri návšteve našich stránok alebo pri prihlasovaní sa na svoj účet (napríklad ak ste pri prihlasovaní sa na svoj účet klikli na Zapamätať si), ak nás o to požiadate.

Čo je súbor cookie?

Cookie je malý súbor dát, ktorý zväčša obsahuje jedinečný identifikátor, ktorý sa po prehliadnutí webovej stránky na určitom počítači odošle prehliadaču vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej len ako „zariadenie“) a uloží sa na pevnom disku vášho zariadenia. Každá webová stránka môže vášmu prehliadaču odosielať svoje vlastné súbory cookie, ak to umožňujú preferencie vášho prehliadača, pričom (na ochranu vášho súkromia) váš prehliadač povoľuje webovej stránke prístup len k tým súborom cookie, ktoré vám z tejto stránky už boli odoslané, nie však k tým súborom, ktoré vám boli odoslané z iných webových stránok. Mnohé stránky to robia pri každej návšteve užívateľa, aby mohli vysledovať komunikačné toky na internete.

 

Ako zaobchádzame s e-mailovými správami, ktoré nám posielate?

Na niektorých internetových stránkach poslaneckého klubu EĽS sa nachádza tlačidlo Kontakt, prostredníctvom ktorého sa dostanete na stránku s príslušnou kontaktnou e-mailovou adresou. Po kliknutí na túto e-mailovú adresu sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a vyzve vás, aby ste do konkrétnej funkčnej elektronickej poštovej schránky odoslali svoju správu.

Po odoslaní tejto správy sa zhromaždia vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom na odpoveď. Ak tím spravujúci poštovú schránku nedokáže odpovedať na vašu otázku, postúpi váš e-mail inej službe.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a súvisiacich osobných údajov, rozhodne ich uveďte vo svojej správe.

 

Koho máte kontaktovať, ak potrebujete viac informácií?

Pošlite nám e-mail na: eppgroup@europarl.europa.eu

Zmeny týkajúce sa zásad poslaneckého klubu EĽS v oblasti ochrany súkromia

Tieto zásady ochrany súkromia sa môžu z času na čas aktualizovať, preto vám odporúčame, aby ste si ich overili vždy, keď nášmu klubu poskytujete osobné údaje. Dátum posledných úprav bude vždy uvedený na tejto stránke. Ak nesúhlasíte s týmito zmenami, neposkytujte už prosím poslaneckého klubu EĽS svoje osobné údaje prostredníctvom internetových stránok klubu. Ak sa v zásadách ochrany súkromia vyskytnú závažné zmeny, upozorníme vás na ne formou výrazného oznámenia na našej internetovej stránke.

 

Last updated: 27.06.2012

 

 

najnovšie

Combines harvesting wheat
20.09.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12.09.2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...

Správy týždňa

24.09.2018 - 28.09.2018
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...